kojs

kps

CenyRolnicze
03 lutego 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.2928 EUR EUR - 4.6920 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6303
Archiwum


05.02.2023 KUPIĘ 1900 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

05.02.2023 SPRZEDAM 40 BYKÓW, mięsny, 700 kg, łódzkie, sieradzki, 98-200, tel.: 603 687 146

03.02.2023 13:32 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,00-9,10 zł/kg, średnia: 8,48 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

03.02.2023 MATIF: pszenica MAR23: 284,50 (+0,53%), kukurydza MAR23: 278,00 (+0,82%), rzepak MAJ23: 545,25 (+0,18%)

02.02.2023 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZ., transport rolnika, zachodniopomorskie, wałecki, 78-600, tel.: 500 610 728

02.02.2023 SPRZEDAM 300 T PSZENICY KONS., transport rolnika, mazowieckie, płoński, 09-130, tel.: 737 451 050

02.02.2023 SPRZEDAM 5000 JAJ, rozmiar M, mazowieckie, Warszawa, 01-926, tel.: 537 309 780

02.02.2023 SPRZEDAM 40 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

02.02.2023 SPRZEDAM 25 T PSZENŻYTA, transport firmowy, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 601 371 522

01.02.2023 SPRZEDAM 30 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, włodawski, 22-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 10 T OWSA PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 120 T RZEPAKU, transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 600 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 165 TUCZNIKÓW, 140 kg, 58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

31.01.2023 SPRZEDAM 24 T RZEPAKU, transport firmowy, małopolskie, tarnowski, 33-151, tel.: 793 262 288

31.01.2023 SPRZEDAM 170 TUCZNIKÓW, 130 kg, 59%, mazowieckie, żuromiński, 09-317, tel.: 693 023 841

31.01.2023 SPRZEDAM 18 T RZEPAKU, transport firmowy, wielkopolskie, wolsztyński, 64-225, tel.: 697 423 985

30.01.2023 SPRZEDAM 200 T KUKURYDZY, transport firmowy, lubelskie, Chełm, 22-100, tel.: 793 503 407

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Ulgi i umorzenia w należnościach KRUS

Magdalena Kopeć

Rolnicy zobowiązani są do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Ubezpieczenie zapewnia im prawo do renty, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego lub emerytury. W przypadku uzasadnionym ważnym interesem rolnika, gdy nie opłacił on składek na ubezpieczenie w terminie lub nienależnie pobrał świadczenia z KRUS, może on złożyć do KRUS wniosek o zastosowanie wobec niego ulgi.

Ulga na wniosek

Zgodnie z art. 41 a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik KRUS, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, może:

1) odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części;

2) umorzyć należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części.

Ulga z urzędu

Prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik KRUS może także, z urzędu, umorzyć część lub całość należności z tytułu składek, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która zachodzi w następujących przypadkach:

1) gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie posiadanych dokumentów zbadano, iż dłużnik nie posiada źródeł dochodu i majątku, z którego można by dochodzić należności oraz brak jest możliwości przeniesienia odpowiedzialności;

2) w sytuacji gdy zobowiązany zmarł, nie pozostawiając majątku, z którego można by dochodzić należności, i równocześnie nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności;

3) gdy kwota należności nie przekracza dziesięciokrotności kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

4) gdy jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym dochodzonej należności nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty postępowania egzekucyjnego.

 

Pojęcie ważnego interesu

W orzecznictwie przyjmuje się, że o ważnym interesie zainteresowanego umożliwiającym zastosowanie wobec niego ulgi decydują różne czynniki. O jego zaistnieniu świadczyć może zarówno trudna sytuacja finansowa, majątkowa, osobista, czy zdrowotna zobowiązanego, jak i wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych (takich jak klęska żywiołowa, niezawiniona utrata możliwości zarobkowania, choroba lub ciężkie kalectwo), które zaburzyły w istotny sposób codzienne funkcjonowanie strony, w tym negatywnie wpłynęły na stan środków przeznaczonych na zwykłe utrzymanie1. Chodzi zatem o sytuacje, które charakteryzują się nieprzewidywalnością i niezależnością od sposobu postępowania zobowiązanego2.

Organ działa w ramach uznania administracyjnego

Nawet w przypadku wystąpienia przesłanek umorzenia należności składkowych, organ nie ma obowiązku ich umorzyć, bowiem działa w granicach uznania administracyjnego3. Prezes KRUS może należności te umorzyć, jednakże każdorazowo, niezależnie od podjętego rozstrzygnięcia, powinno ono być należycie uzasadnione, tak, aby zarówno zobowiązany jak i sąd, badający prawidłowość wydanej decyzji, mogli z łatwością zrozumieć, jakie okoliczności przesądziły o podjęciu takiego, a nie innego, rozstrzygnięcia4.

 

monety

 

Podstawy odmowy umorzenia nie może stanowić wyłącznie zaistnienie niezależnych od strony zdarzeń losowych.

 

Ustalenie sytuacji dłużnika

Ważny interes w umorzeniu składek ze względu na trudną sytuację ubezpieczonego istnieje wtedy, gdy pomiędzy obowiązkiem zapłaty należności i jego sytuacją materialną istnieje związek tego rodzaju, że wykonanie obowiązku zapłaty składek mogłoby spowodować niemożność zaspokojenia przez zobowiązanego i jego bliskich podstawowych potrzeb życiowych4. Dla ustalenia sytuacji bytowej i materialnej istotne jest ustalenie dochodów i wydatków, a także relacji pomiędzy dochodami a wydatkami koniecznymi dla egzystencji wnioskodawcy, z uwzględnieniem jego rodziny bądź innych osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Wnioskodawca powinien przedstawić rzetelne informacje poparte stosownymi dokumentami, umożliwiające organowi dokonanie analizy i oceny w tym zakresie6.

Kilkukrotne prawo do złożenia wniosku o zastosowanie ulgi

Co istotne, ubezpieczony może kilkukrotnie występować z wnioskiem o zastosowanie wobec niego ulgi w zapłacie składek w przypadku gdy nastąpi zmiana sytuacji ubezpieczonego i wystąpią nowe okoliczności mogące być podstawą uzyskania żądanej ulgi. Wówczas skutkuje to obowiązkiem jego rozpatrzenia przez organ administracji z uwzględnieniem aktualnej sytuacji strony: materialnej, zdrowotnej czy rodzinnej7.

 

monety na dloni

 

Ważny interes występuje w przypadku gdy niemożność uregulowania należności spowodowana jest wydarzeniami losowymi.

Odsetki

Umorzenie składek powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej zostały umorzone składki, jak również powoduje umorzenie należnych KRUS kosztów upomnienia.

Od należności z tytułu składek, których spłatę rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, licząc od następnego dnia po wpływie wniosku.

Wymagalność świadczenia

Jeżeli dłużnik nie zapłaci w terminie odroczonej składki lub ustalonych przez KRUS rat, kwota niezapłaconych składek staje się wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin płatności wynikający z ustawy (składki na ubezpieczenie opłaca się co kwartał, a termin płatności przypada ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, z zastrzeżeniem art. 50 ustawy).

Zarachowanie wpłaty

W razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie została rozłożona należność z tytułu składek, dokonaną wpłatę zalicza się najpierw na poczet składek o najwcześniejszym terminie płatności i należnych od nich odsetek za zwłokę.

 

Przedawnienie

Kwestię przedawnienia należności reguluje art. 41 b ustawy.

1. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 października 2021 r., sygn. akt I SA/Rz 481/21.

2. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 marca 2020 r., sygn. VIII SA/Wa 472/19.

3. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2020 r., sygn. I SA/Bd 225/20.

4.Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 284/21.

5. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 r., sygn. I SA/Ke 330/21.

6. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 29 lipca 2020 r., sygn. I SA/Bd 191/20.

7. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2021 r., sygn. VIII/SA/Wa 47/21.

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu