zm skiba

kojs

CenyRolnicze
22 kwietnia 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0540 EUR EUR - 4.3203 GBP GBP - 5.0131 DKK DKK - 0.5790
Archiwum


Sprzedam Warchlaka krajowego 1000szt, waga 30kg, zaszczepione,Transport+kredytownie. Tel 500 072 455, 504 177 184

22.04.2024 13:57 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,00-7,80 zł/kg, średnia: 7,32 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

22.04.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 215,50 (+4,36%), kukurydza CZE24: 206,50 (+2,35%), rzepak MAJ24: 456,50 (+1,67%)

21.04.2024 SPRZEDAM 90 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, gołdapski, 19-520, tel.: 692 978 880

21.04.2024 SPRZEDAM 90 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, opolskie, oleski, 46-325, tel.: 660 470 946

21.04.2024 SPRZEDAM 2 BYKI, mieszaniec, 500 kg, małopolskie, nowotarski, 34-745, tel.: 600 856 595

21.04.2024 SPRZEDAM 7 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, wielkopolskie, leszczyński, 64-140, tel.: 601 741 432

19.04.2024 SPRZEDAM 15 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, podkarpackie, dębicki, 39-205, tel.: 888 282 198

18.04.2024 SPRZEDAM 250 TUCZNIKÓW, 126 kg, 57%, łódzkie, piotrkowski, 97-318, tel.: 571 458 107

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Jak bronić się przed egzekucją sądową - cz. II

Magdalena Kopeć
egzekucja sądowa, jak uniknąć

Dłużnikowi oprócz środków, które zostały wymienione w poprzednim artykule przysługują również środki przeciwegzekucyjne, które wszczynają postępowanie sądowe. Dłużnik w określonych przypadkach można również złożyć wniosek o umorzenie egzekucji.

 

Powództwo opozycyjne (powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności)

 

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c., wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

 

Należy pamiętać, że tytułem wykonawczym może być również akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności!

 

Elementy pozwu:

1) oznaczenie Sądu (zgodnie z art. 843 k.p.c., jest nim Sąd, w okręgu którego prowadzi się egzekucję, a jeżeli egzekucji nie wszczęto – według przepisów o właściwości ogólnej (art. 843 § 1 i 2 oraz art. 27–30 k.p.c.). W tym ostatnim przypadku decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba pozwanego;

2) oznaczenie stron - adres zamieszkania, PESEL, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - adres do korespondencji, numer NIP, w przypadku osób prawnych - również nr KRS,

3) określenie wartości przedmiotu sporu,

4) wskazanie tytułu wykonawczego, którego o pozbawienie wykonalności się wnosi wraz z określeniem czy wnosi się o pozbawienie go w całości czy w części - przykładowo wnoszę o pozbawienie  w  całości  wykonalności  wyroku  Sądu  Rejonowego w ..................., Wydział  .........................  z  dnia  ....................  r., sygn.  akt  ......................., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia ................... r., a zasądzającego od powoda ...................................... na rzecz pozwanego ............................  kwotę  ..........................  zł (słownie:  ..................................) wraz z ustawowymi  odsetkami  od  dnia  .....................  r.  do  dnia zapłaty  wraz  z  kosztami postępowania;

 

Można również złożyć wniosek o ograniczenie egzekucji z majątku wspólnego do majątku dłużnika. Wówczas należy wskazać, że  zasądzona  w  tytule egzekucyjnym wierzytelność nie może być dochodzona z majątku wspólnego, gdyż należy do kategorii wierzytelności wymienionych w art. 41 § 2 lub § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. majątek osobisty dłużnika, wynagrodzenie za pracę lub dochód uzyskany przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw.

 

zarzut przedawnienia kopec 1 cenyrolnicze pl

Fot. 1. Sąd bada z urzędu zarzut przedawnienia co do roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom od 9 lipca 2018 r.

 

5) wniosek o przeprowadzenie dowodu z określonych dokumentów, z przesłuchania stron, z przesłuchania świadków itp. wraz z tezą dowodową, przykładowo - wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron celem wykazania faktu zarzutu potrącenia,

6) można złożyć również wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda,

7) ewentualnie można również złożyć wniosek o zabezpieczenie postępowania (należy wskazać dokładnie sygnaturę akt komorniczych, pod którą Komornik prowadzi egzekucję); przykładowo: na podstawie art. 7301 w zw. z art. 755 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego wnoszę o zabezpieczenie  powództwa  poprzez  zawieszenie  postępowania  egzekucyjnego - wszczętego  przez  Komornika Sądowego  przy  Sądzie  Rejonowym ....................... w .....................,  w sprawie Km .................. przeciwko powodowi do czasu prawomocnego rozpatrzenia niniejszej sprawy,

8) wniosek o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania,

9) informacja o próbie podjęcia mediacji (pozasądowego rozwiązania sporu) z pozwanym,

10) uzasadnienie (należy też uzasadnić wniosek o udzielenie zabezpieczenia),

11) data i podpis powoda,

12) wymienienie załączników - w tym dowód uiszczenia opłaty od pozwu (tutaj obowiązuje opłata sądowa w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, a stała w wysokości 2.000 zł w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 40.000,00 zł), odpis wyroku/nakazu zapłaty/aktu notarialnego etc., odpis postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, postanowienie o wszczęciu egzekucji, odpisu pozwu dla strony przeciwnej wraz z załącznikami.

 

Ważne!

 

Skutkiem wydania prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności jest umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 5 k.p.c.

 

Powództwo ekscydencyjne

 

Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niej egzekucji narusza jej prawa. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda (tj. osoby trzeciej), należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

 

Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

 

Elementy pozwu:

1) oznaczenie Sądu - zgodnie z art. 843 k.p.c., jest nim Sąd, w okręgu którego prowadzi się egzekucję,

2) oznaczenie stron (tak samo należy oznaczać, jak przy powództwie opozycyjnym),

3) określenie wartości przedmiotu sporu,

4) wskazanie zajętej nieruchomości/ruchomości - przykładowo wnoszę o zwolnienie  spod  egzekucji ruchomości/nieruchomości (dokładne oznaczenie przedmiotu) zajętych  u ......................

przez Komornika Sądowego ...................................w sprawie egzekucyjnej o sygn. ....................,

 

monety rosna wgore kopec cenyrolnicze pl

Fot. 2 - Skutkiem przedawnienia nie jest wygaśnięcie roszczenia, ale możliwość uchylenia się od jego zaspokojenia.

 

5) wniosek o przeprowadzenie dowodu z określonych dokumentów, z przesłuchania stron, z przesłuchania świadków itp. wraz z tezą dowodową, przykładowo - wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron celem wykazania faktu bezpodstawnego zajęcia ruchomości,

6) można złożyć również wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda,

7) można złożyć wniosek o zabezpieczenia roszczenia - poprzez wstrzymanie czynności egzekucyjnych - przykładowo na podstawie art. 730, art. 7301 oraz art. 755 § 1 k.p.c. wnoszę o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie przetargu ruchomości/ licytacji nieruchomości na czas trwania niniejszego postępowania,

8) można również złożyć wniosek o zawieszenie (w drodze zabezpieczenia) postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez  Komornika Sądowego …………. przy Sądzie Rejonowym w …………. w sprawie o sygn. ………. w części dotyczącej skierowania do egzekucji ruchomości/nieruchomości ……………….. do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy,

9) wniosek o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania,

10) informacja o próbie podjęcia mediacji (pozasądowego rozwiązania sporu) z pozwanym,

11) uzasadnienie (należy też uzasadnić wniosek o udzielenie zabezpieczenia),

12) data i podpis powoda,

13) wymienienie załączników - w szczególności dowód uiszczenia opłaty od pozwu (tutaj obowiązuje opłata sądowa w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, a stała w wysokości 2.000 zł w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 40.000,00 zł), odpis wyroku/nakazu zapłaty/aktu notarialnego etc., odpis postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, postanowienie o wszczęciu egzekucji, protokół zajęcia, obwieszczenie o licytacji, odpis pozwu dla strony przeciwnej wraz z załącznikami.

 

Ważne!

 

W przypadku wytaczania spraw przed sądem, można starać się o zwolnienie z opłat sądowych. Wówczas niezbędnym jest wypełnienie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i  źródłach utrzymania.

 

W przypadku uchybienia terminu, w uzasadnionych przypadkach można starać się o przywrócenie terminu do wniesienia pozwu. Równocześnie z prośbą o przywrócenie terminu należy dokonać uchybionej czynności, tj. dołączyć pismo procesowe.

 

Kiedy można umorzyć egzekucję?

 

Gdy nastąpi przedawnienie roszczenia

 

Zgodnie z art. 825 § 11 k.p.c. „Organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne, gdy zażąda tego dłużnik, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany”.

 

monety stos kopec cenyrolnicze pl

Fot. 3. W określonych przypadkach można umorzyć egzekucję.

 

Przypadki umorzeń egzekucji z urzędu

 

Zgodnie z art. 824 § 1 k.p.c. postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych,

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna,

3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

4) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania (termin ten biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od dnia ustania przyczyny zawieszenia),

5) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc,

6) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem, i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu