kps

kojs

CenyRolnicze
17 maja 2024, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9363 EUR EUR - 4.2685 GBP GBP - 4.9790 DKK DKK - 0.5721
Archiwum


17.05.2024 13:44 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,10-9,00 zł/kg, średnia: 8,43 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

17.05.2024 MATIF: pszenica WRZ24: 246,75 (-0,70%), kukurydza CZE24: 213,50 (0,00%), rzepak SIE24: 478,75 (+1,11%)

14.05.2024 SPRZEDAM 20 TUCZNIKÓW, 120 kg, 60%, podkarpackie, ropczycko-sędziszowski, 39-120, tel.: 608 872 475

14.05.2024 SPRZEDAM 10 T PSZENICY PASZ., trans. rolnika, wielkopolskie, koniński, 62-510, tel.: 660 834 421

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Jak sporządzić ważny testament

Magdalena Kopeć
jak sporządzić ważny testament

Spadkodawca ma prawo rozporządzać swoim majątkiem. Może w testamencie wyznaczyć dowolną osobę, która będzie po nim dziedziczyć. Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. W niniejszym artykule zostanie omówiony testament własnoręczny.

 

Rodzaje testamentów

Wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne. Do zwykłych należy holograficzny (własnoręczny), notarialny (sporządzony przed notariuszem) i allograficzny (sporządzony w obecności dwóch świadków z oświadczeniem swojej woli ustnie złożonym przed wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do szczególnych należy ustny, podróżny, wojskowy.

 

Testament - ostatnia wola spadkodawcy

Testament może zawierać ostatnią wolę tylko jednego spadkodawcy. Spadkodawca może odwołać całość, jak i część testamentu.

 

Zdolność do czynności prawnych

Tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może sporządzić testament. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

 

Nieważność testamentu

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (może to wynikać w szczególności z choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych);

Stwierdzenie u spadkodawcy choroby psychicznej nie powoduje samo przez się nieważności testamentu (art. 945 § 1 pkt 1). W takim wypadku niezbędne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia zdolności testowania spadkodawcy w chwili sporządzenia przez niego testamentu1.

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści (na błąd można powołać się bez względu na to, czy został on wywołany umyślnie lub nieumyślnie przez osoby trzecie, czy też pojawił się z winy lub bez winy spadkodawcy);

3) pod wpływem groźby.

Na nieważność testamentu z wyżej wskazanych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Sąd z urzędu uwzględnia upływ terminu2.

 

Testament holograficzny

Testament musi być napisany ręcznie, podpisany i opatrzony datą.

 

spadkodawca moze podpisac sie pseudonimem jezeli stale sie nim poslugiwal cenyrolnicze pl

Fot. 2 – Spadkodawca może podpisać się pseudonimem, jeżeli stale się nim posługiwał. Za podpis nie mogą być uznane parafa ani inicjały.

 

Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Brak daty w testamencie własnoręcznym pociąga za sobą jego nieważność tylko wtedy, gdy postępowanie sądowe nie doprowadzi do usunięcia wątpliwości, o których mowa w art. 949 § 2 k.c. Przy ich wyjaśnianiu sąd bierze pod uwagę także dowody wskazujące datę sporządzenia testamentu3.

Podpis spadkodawcy w testamencie własnoręcznym powinien być pod rygorem nieważności złożony pod pismem zawierającym rozrządzenie na wypadek śmierci. W razie zamieszczenia podpisu w innym miejscu testament jest ważny tylko wówczas, gdy związek podpisu z treścią rozrządzenia jest oczywisty4.

Ważny jest testament własnoręczny (art.949 k.c.) zawarty w liście spadkodawcy skierowanym do spadkobiercy, podpisany w sposób określający jedynie stosunek rodzinny spadkodawcy do spadkobiercy, jeżeli okoliczności nie nasuwają wątpliwości co do powagi i zamiaru takiego rozrządzenia5.

Treść testamentu

W testamencie spadkodawca wskazuje spadkobiercę. Można również wskazać dalszych spadkobierców, którzy będą dziedziczyć, jeśli spadkobiercy nie będą chcieli lub nie będą mogli dziedziczyć.

 

Wydziedziczenie

Spadkodawca może również wydziedziczyć spadkobierców wskazanych w art. 991 Kodeksu cywilnego, wskazując jednak konkretny powód pozbawienia ich prawa do zachowku.

 

Zapis spadkodawcy

Spadkodawca w testamencie może polecić spadkobiercy spełnienie określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis).

 

Polecenie spadkodawcy

Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem.

 

Wykonawca testamentu

Spadkodawca może powołać wykonawcę (wykonawców) testamentu. Jeśli spadkodawca nie postanowił inaczej, Wykonawca powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku.

 

testament kopec dlugopis kartka cenyrolnicze pl

Fot. 3 – Udzielenie pełnomocnictwa przez spadkodawcę do sporządzenia testamentu jest bezskuteczne.

 

 

Oświadczenie o zdolności testowania

W testamencie spadkodawca może zawrzeć informację o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Dorozumiane odwołanie testamentu może nastąpić również w ten sposób, że testator działając z zamiarem jego odwołania, podejmie określone działania w stosunku do dokumentu zawierającego jego rozrządzenie spadkowe. Zniszczenie testamentu może nastąpić w szczególności przez jego podarcie i spalenie. Czynności te, które mogą być podjęte przez spadkodawcę osobiście lub przez osobę działającą na jego polecenie, zawsze jednak muszą wskazywać w sposób jednoznaczny na wolę odwołania testamentu6.

 

Skutki sporządzenia nowego testamentu

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

 

Przechowywanie testamentu własnoręcznego

Testament można przechowywać u siebie lub u notariusza. W tym celu powstał Notarialny Rejestr Testamentów. Zgodnie z art. 646 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Zgodnie z § 2 cytowanego artykułu kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

1. Postanowienie SN z 30.04.1976 r., III CRN 25/76, OSPiKA 1977/4, poz. 78.

2. Ciszewski Jerzy (red.), Nazaruk Piotr (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, LEX 2023.

3. Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 23 października 1992 r., sygn. III CZP 90/92.

4. Uchwała SN z 5.06.1992 r., III CZP 41/92, OSNCP 1992/9, poz. 147.

5. Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów - zasada prawna z dnia 28 kwietnia 1973 r., sygn. III CZP 78/72.

6. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. V CSK 635/14.

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu