kojs

kps

CenyRolnicze
25 czerwca 2024, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9975 EUR EUR - 4.2909 GBP GBP - 5.0774 DKK DKK - 0.5752
Archiwum


24.06.2024 14:17 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,20-9,00 zł/kg, średnia: 8,45 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

23.06.2024 SPRZEDAM 1 BYKA, mięsny, 4 lata, lubuskie, zielonogórski, 66-110, tel.: 663 030 367

22.06.2024 SPRZEDAM 1 KROWĘ, 500 kg, małopolskie, myślenicki, 32-433, tel.: 799 840 928

21.06.2024 MATIF: pszenica WRZ24: 224,50 (-0,99%), kukurydza SIE24: 208,50 (+0,24%), rzepak SIE24: 462,00 (-0,32%)

21.06.2024 SPRZEDAM 50 T JĘCZMIENIA KONS., trans. firmowy, podkarpackie, jasielski, 38-200, tel.: 530 000 260

20.06.2024 SPRZEDAM 9 KRÓW, 750 kg, mazowieckie, sierpecki, 09-214, tel.: 726 587 916

20.06.2024 SPRZEDAM 10000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 3 kg, mazowieckie, radomski, 26-634, tel.: 532 855 551

Dodaj komunikat

modele rolnicze

modele rolnicze

Umowa przekazania gospodarstwa rolnego

Magdalena Kopeć
umowa przekazanie gospodarstwa rolnego

Obecnie rolnik, który pobiera rentę musi zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego, by otrzymywać część uzupełniającą świadczenia z KRUS. W tym celu może zawrzeć z następcą umowę przekazania gospodarstwa rolnego, która jest uregulowana w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Również rolnik przed nabyciem prawa do emerytury może zawrzeć przedmiotową umowę. Jest ona odrębną umową, nie jest umową darowizny.

 

Treść umowy

 

Zgodnie z art. 84 ustawy "Przez umowę z następcą rolnik będący właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego zobowiązuje się przenieść na osobę młodszą od niego co najmniej o 15 lat (następcę) własność (udział we współwłasności) i posiadanie tego gospodarstwa z chwilą nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli następca do tego czasu będzie pracować w tym gospodarstwie. Ponadto umowa z następcą może zawierać inne postanowienia, w szczególności dotyczące wzajemnych świadczeń stron przed i po przeniesieniu przez rolnika własności gospodarstwa rolnego na następcę".

 

Umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Nie ma przeszkód formalnych, aby obie te umowy sformułowane zostały w jednym akcie notarialnym1.

 

Przerwy w pracy

 

Zgodnie z art. 86 ustawy „warunek pracy następcy w gospodarstwie rolnym uważa się za spełniony także w przypadku usprawiedliwionych lub uzgodnionych z rolnikiem przerw w pracy”.

 

Rozwiązanie umowy z następcą

 

Na żądanie rolnika sąd może rozwiązać umowę z następcą, jeżeli:

1) następca bez usprawiedliwionych powodów nie podjął albo zaprzestał pracy w gospodarstwie rolnika,

2) nie realizuje obowiązków wskazanych w umowie lub

3) postępuje w taki sposób, że nie można wymagać od rolnika, aby spełnił obowiązki względem następcy.

 

Dodatkowe świadczenia na rzecz rolnika

 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy „Jeżeli w umowie z następcą albo w umowie zawartej w celu wykonania tej umowy nie postanowiono inaczej, rolnik po przeniesieniu własności gospodarstwa rolnego na następcę może żądać od niego świadczeń przewidzianych w art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie uzasadnionym potrzebami rolnika i członków jego rodziny oraz warunkami majątkowymi i osobistymi następcy, z uwzględnieniem jego nakładu pracy w gospodarstwie rolnika i korzyści uzyskanych od rolnika przed objęciem gospodarstwa”.

 

Z kolei ust. 2 reguluje, iż w przypadku gdy rolnik przeniósł własność gospodarstwa rolnego na następcę przed nabyciem prawa do emerytury lub renty, a w umowie z następcą albo w umowie zawartej w celu wykonania tej umowy nie postanowiono inaczej, może on także żądać od następcy, w zakresie określonym powyżej, świadczeń pieniężnych w wysokości nieprzekraczającej połowy emerytury podstawowej miesięcznie do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty.

 

darowizna umowa pixabay kopec cenyrolnicze pl

Fot. 1 – Rolnik może zawrzeć albo umowę darowizny albo umowę uregulowaną w ustawie. Są to odrębne instytucje prawne.

 

Świadczenia z art. 908 Kodeksu cywilnego (umowy dożywocia) polegają w szczególności na przyjęciu zbywcy (rolnika) jako domownika, dostarczania mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienia mu odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawienia mu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym.

 

 

Nawet stwierdzony przez Sądy głęboki konflikt między stronami (niewłaściwy układ stosunków osobistych między nimi) nie może prowadzić do uwolnienia dziecka z obciążających go obowiązków wobec rodziców wynikających z prawa dożywocia i bezpłatnej służebności mieszkania2.

 

Rozwiązanie umowy w wykonaniu umowy z następcą

 

Na żądanie rolnika sąd, po rozważeniu interesów stron zgodnie z zasadami współżycia społecznego, może rozwiązać umowę przenoszącą własność gospodarstwa rolnego, zawartą w celu wykonania umowy z następcą, jeżeli następca:

1) uporczywie postępuje wobec rolnika w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub

2) dopuścił się względem rolnika albo jednej z najbliższych mu osób rażącej obrazy czci bądź umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu albo wolności, lub

3) uporczywie nie wywiązuje się ze swych obowiązków względem rolnika wynikających z umowy lub z przepisów prawa.

 

Prawo do rozwiązania umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego ma charakter niezbywalnego prawa majątkowego, ściśle związanego z osobą rolnika3.

 

Sąd ma obowiązek rozważyć interes rolnika i interes następcy w świetle zasad współżycia, tak aby rozstrzygnięcie było najbardziej odpowiednie w danej konkretnej sytuacji4.

 

Żądanie wykonania umowy z następcą po śmierci rolnika

 

Jeżeli rolnik zmarł przed wykonaniem umowy z następcą, który pracował w jego gospodarstwie co najmniej 5 lat, następca może żądać wykonania tej umowy przez spadkobierców rolnika. Roszczenie następcy ma pierwszeństwo przed roszczeniami z tytułu zapisów.

 

Co istotne, na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy przy ustalaniu zachowku nie uwzględniało się wartości gospodarstwa rolnego przekazanego przez spadkodawcę następcy5. Można więc w drodze analogii przyjąć, iż obecnie również nie wlicza się wartości gospodarstwa rolnego do masy spadkowej.

 

kopec magda zdjecie pola zalane cenyrolnicze pl

Fot. 2 – Tylko nietypowość zjawisk uzasadnia rozwiązanie umowy, które to przekraczają zwykłą miarę w stosunkach ludzkich.

 

Stosowanie przepisów o umowie przedwstępnej

 

Jeżeli z umowy z następcą nie wynika co innego, do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o umowie przedwstępnej, z wyjątkiem art. 390 § 1. Oznacza to, że do omawianej umowy nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego o obowiązku naprawienia szkody na rzecz osoby, która  liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Przyjmuje się, że roszczenie o przeniesienie własności gospodarstwa ulega jednorocznemu, a nie dziesięcioletniemu przedawnieniu6.

 

1Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1997 r., sygn. III CKN 9/97.

2Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2004 r., sygn. II CK 319/04.

3Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r., sygn. I CKN 60/98.

4Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 r., sygn. I ACa 865/14.

5Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. III CZP 29/12.

6E. Drozd, Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne umowy z następcą, Rej. 1991, nr 3, s. 17.

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu