kojs

kps

CenyRolnicze
22 kwietnia 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0540 EUR EUR - 4.3203 GBP GBP - 5.0131 DKK DKK - 0.5790
Archiwum


Sprzedam Warchlaka krajowego 1000szt, waga 30kg, zaszczepione,Transport+kredytownie. Tel 500 072 455, 504 177 184

22.04.2024 13:57 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,00-7,80 zł/kg, średnia: 7,32 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

21.04.2024 SPRZEDAM 90 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, gołdapski, 19-520, tel.: 692 978 880

21.04.2024 SPRZEDAM 90 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, opolskie, oleski, 46-325, tel.: 660 470 946

21.04.2024 SPRZEDAM 2 BYKI, mieszaniec, 500 kg, małopolskie, nowotarski, 34-745, tel.: 600 856 595

21.04.2024 SPRZEDAM 7 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, wielkopolskie, leszczyński, 64-140, tel.: 601 741 432

19.04.2024 SPRZEDAM 15 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, podkarpackie, dębicki, 39-205, tel.: 888 282 198

18.04.2024 SPRZEDAM 250 TUCZNIKÓW, 126 kg, 57%, łódzkie, piotrkowski, 97-318, tel.: 571 458 107

17.04.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 203,25 (-0,25%), kukurydza CZE24: 195,50 (0,00%), rzepak MAJ24: 448,25 (-1,05%)

16.04.2024 SPRZEDAM 5 JAŁÓWEK, mieszaniec, 600 kg, kujawsko-pomorskie, radziejowski, 88-230, tel.: 724 745 830

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Umowa najmu – wszystko co powinieneś wiedzieć

Magdalena Kopeć
prawo, wynajem

Postępująca mechanizacja wymusiła na rolnikach konieczność korzystania ze specjalistycznych urządzeń, w celu zachowania procesu optymalizacji produkcji. Nie każdy rolnik dysponuje odpowiednimi finansami, by zakupić nowoczesny sprzęt. Firmy oferują jednak możliwość najmu maszyny na określony czas. Podobnie jest z pomieszczeniami i zwierzętami. Istnieje możliwość ich wynajęcia.

 

Definicja umowy najmu

Przez umowę najmu Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz.

 

Prawo własności

Wynajmujący nie musi być właścicielem czy współwłaścicielem rzeczy. Brak tytułu właścicielskiego nie ma wpływu na ważność zawartej umowy najmu1.

 

Płatność czynszu

Czynsz może być płatny w pieniądzach lub w innego rodzaju świadczeniach, np. wykonanie usługi, dostarczenie określonej ilości towaru.

Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płatny z góry:

1) gdy najem ma trwać krócej niż miesiąc - za cały czas najmu,

2) gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

 

Obowiązki Wynajmującego

Wynajmujący jest zobowiązany do:

1) napraw,

2) oddania przedmiotu najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywania rzeczy w takim stanie przez cały czas trwania umowy.

 

Istnieje domniemanie prawne, że rzecz była wydana Najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.

 

 

Obowiązki Najemcy

Najemca jest zobowiązany do:

1) używania rzeczy w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy,

2) niedokonywania zmian w przedmiocie najmu bez zgody Wynajmującego sprzecznych z umową lub przeznaczeniem rzeczy,

3) zapłaty umówionego czynszu,

4) dokonywania drobnych napraw i konserwacji rzeczy,

5) oddania rzeczy Wynajmującemu w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji przedmiotu najmu,

6) niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o konieczności napraw, które obciążają Wynajmującego.

 

Podnajem, bezpłatne używanie

Jest możliwy. Zazwyczaj w umowie określa się, iż do skutecznego zawarcia umowy Najemcy z osobą trzecią wymagana jest zgoda Wynajmującego.

Podnajemca/użytkownik jest odpowiedzialny solidarnie z Najemcą za używanie rzeczy zgodnie z zapisami umowy. Stosunek podnajmu lub użyczenia rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.

 

stodola wynajem kopec cenyrolnicze pl

Fot. 1 – W przypadku zawarcia Umowy na czas określony, zarówno Wynajmujący, jak i Najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

 

Prawo wypowiedzenia umowy

Posiadają je obydwie strony. W umowie można określić termin wypowiedzenia.

 

Prawo wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia przez Wynajmującego

Zachodzi w przypadku gdy:

1) Najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub zniszczenie,

2) Najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

 

Prawo wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia przez Najemcę

Zachodzi w przypadku gdy w chwili wydania Najemcy rzecz posiadała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a Wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli nie da się usunąć wady.

 

Terminy wypowiedzenia najmu na czas nieoznaczony

Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące:

1) gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;

2) gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;

3) gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód;

4) gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

 

kombajn pole zniwa kopec cenyrolnicze pl

Fot. 2 - Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

 

Domniemane przedłużenie trwania umowy najmu

Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu Najemca używa nadal rzeczy za zgodą Wynajmującego, przyjmuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony.

 

Ustawowe prawo zastawu

Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi Najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje Wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych Najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.

Zasady wygaśnięcia zastawu określa art. 671 Kodeksu cywilnego.

 

Ulepszenia

Jeżeli Najemca ulepszył wynajętą rzecz, Wynajmujący w przypadku braku postanowień umownych w tym zakresie, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

 

Dokonanie napraw na koszt Wynajmującego

Jest możliwy, jeśli w trakcie obowiązywania umowy rzecz wymaga napraw, które obciążają Wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku. Wówczas Najemca może wyznaczyć Wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. W przypadku braku dokonania naprawy przez Wynajmującego w wyznaczonym terminie, Najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt Wynajmującego.

 

Wady rzeczy

W przypadku istnienia wad Najemca ma prawo żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad rzeczy najętej, ograniczających przydatność rzeczy do umówionego użytku (art. 664 § 1 kodeksu cywilnego). Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w których obowiązek ich usunięcia spoczywa na Wynajmującym, nie obejmuje natomiast wad spowodowanych przez Najemcę własnym działaniem albo zaniechaniem2

 

konie kopec prawo cenyrolnicze pl

Fot. 3 – Przedmiotem najmu mogą być również zwierzęta.

 

Zbycie przedmiotu najmu

Kwestię zbycia przedmiotu najmu regulują art. 678-679 kodeksu cywilnego.

 

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia Wynajmującego przeciwko Najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia Najemcy przeciwko Wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Co istotne, najem nie wygasa wskutek śmierci Wynajmującego lub Najemcy, lecz podlega dziedziczeniu3.

1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1961 r., 3 CR 806/60, OSN 1962, nr 3, poz. 101.

2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2020 r., sygn. I CSK 411/19.

3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 1996 r., III CZP 46/96, OSNC 1996.

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu