zm skiba

skiba

CenyRolnicze
17 maja 2024, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9363 EUR EUR - 4.2685 GBP GBP - 4.9790 DKK DKK - 0.5721
Archiwum


17.05.2024 13:44 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,10-9,00 zł/kg, średnia: 8,43 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

17.05.2024 MATIF: pszenica WRZ24: 246,75 (-0,70%), kukurydza CZE24: 213,50 (0,00%), rzepak SIE24: 478,75 (+1,11%)

14.05.2024 SPRZEDAM 20 TUCZNIKÓW, 120 kg, 60%, podkarpackie, ropczycko-sędziszowski, 39-120, tel.: 608 872 475

14.05.2024 SPRZEDAM 10 T PSZENICY PASZ., trans. rolnika, wielkopolskie, koniński, 62-510, tel.: 660 834 421

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Zasady odbywania szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Magdalena Kopeć
szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin zawierają chemiczne, niebezpieczne substancje, które niewłaściwie zastosowane, mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i człowieka. Przepisy nakładają na rolników obowiązek odbycia szkoleń w zakresie prawidłowego ich stosowania.

 

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin wprowadziła definicję użytkownika profesjonalnego i nieprofesjonalnego. Za użytkownika profesjonalnego uważa się  osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie. Za użytkownika nieprofesjonalnego uważa się osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin, niebędącą użytkownikiem profesjonalnym.

 

Zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych

 

Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które spełniają wymogi z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin (tj. które ukończyły wymagane szkolenie).

 

Rodzaje szkoleń

 

Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin obejmują:

1) szkolenia podstawowe;

2) szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

 

Zgodnie z art. 64 ustawy o środkach ochrony roślin w programach szkoleń uwzględnia się w odpowiednim zakresie zagadnienia dotyczące ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, w tym ograniczania ryzyka dla środowiska wodnego i źródeł wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz stosowania wymagań integrowanej ochrony roślin.

 

Zasady stosowania środków ochrony roślin

 

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

 

Użytkownicy profesjonalni, którzy stosują środki ochrony roślin są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (ze zmianami). Ponadto są zobowiązani przestrzegać wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin.

 

Wykonywanie zabiegów

 

Wykonywanie zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby, które:

 

zasady stosowania srodkow ochrony roslin kopec 1 cenyronicznie pl

Fot. 2: Zasady stosowania środków ochrony roślin zawarte są w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia,

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed zastosowaniem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

Ważność uprawnień: zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia jest ważne przez okres 5 lat.

 

Zwolnienie z obowiązku szkoleniowego

 

Ukończenie szkolenia podstawowego (dla podmiotów wymienionych w pkt 1-3) nie jest wymagane od osób, które posiadają:

1) zaświadczenie wydane przez szkołę ponadpodstawową lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub

2) kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin określone w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

 

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat od dnia uzyskania wykształcenia lub kwalifikacji, określonych powyżej. Po upływie tego okresu zachowanie tych uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.

 

Szkolenie podstawowe i uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, nie jest wymagane od:

1) pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa;

2) osób prowadzących szkolenia w tym zakresie.

 

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat od dnia zaprzestania wykonywania działalności, o której mowa powyżej. Po upływie tego okresu zachowanie tych uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.

 

Ponadto sprzęt do wykonywania zabiegów musi być zdatny do użycia zgodnie z warunkami wskazanymi w art. 48 ustawy.

 

szkolenie sor kopec cenyrolnicze pl

Fot. 3 – Po ukończeniu szkolenia rolnicy przystępują do egzaminu sprawdzającego. 

 

Kontrola

 

Rolnicy, którzy kupują i stosują środki ochrony roślin, zobowiązani są do okazania na wezwanie organu kontrolującego zaświadczenia potwierdzającego odbycie m. in. szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, w zakresie integrowanej produkcji roślin.

 

monety kopec rosna cenyrolnicze pl

Fot. 4 – Stosowanie środków ochrony bez wymaganego szkolenia zagrożone jest karą grzywny.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

 

Jest wydawane przez podmiot prowadzący takie szkolenie, po zdaniu przez uczestnika szkolenia egzaminu mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień objętych programem szkolenia.

Zaświadczenie zawiera następujące dane osobowe uczestnika szkolenia:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku uczestnika szkolenia nieposiadającego obywatelstwa polskiego.

 

Forma egzaminu

Egzamin jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez wojewódzkiego inspektora. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnego testu.

 

Postępowanie mandatowe za brak odbycia szkolenia

 

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa w razie rażącego naruszenia przepisów w zakresie stosowania środków ochrony przez podmiot profesjonalny zakazuje takiej osobie, w drodze decyzji, wykonywania określonej czynności do czasu ukończenia szkolenia podstawowego w wymaganym zakresie oraz uzyskania zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia.

 

Wojewódzki inspektor na wniosek osoby, w stosunku do której wydano zakaz, uchyla ten zakaz po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego w wymaganym zakresie.

 

Użytkownik profesjonalny, który nie spełnia ustawowych wymogów w zakresie wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla niego podlega karze grzywny.

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł lub uważasz, iż istnieje zagadnienie prawne warte przeanalizowania, skontaktuj się z Redakcją. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia.

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu