kps

kps

CenyRolnicze
27 maja 2022, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.2966 EUR EUR - 4.6102 GBP GBP - 5.4209 DKK DKK - 0.6197
Archiwum


27.05.2022 13:45 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,30-9,60 zł/kg, średnia: 9,12 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

27.05.2022 MATIF: pszenica WRZ22-414,75 (+1,28%), kukurydza CZE22-352,25 (+0,28%), rzepak SIE22-828,25 (-0,27%) [euro/t]

27.05.2022 SPRZEDAM 50 T ŻYTA PASZOWEGO, transport firmowy, wielkopolskie, koniński, 62-570, tel.: 691 551 010

27.05.2022 SPRZEDAM 150 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, koniński, 62-570, tel.: 691 551 010

27.05.2022 ZLECĘ TRANSPORT, tir wywrotka, do 5000 km, dolnośląskie, wrocławski, 55-065, tel.: 693 132 985

27.05.2022 SPRZEDAM 55 T RZEPAKU, transport firmowy, łódzkie, brzeziński, 95-063, tel.: 660 795 896

27.05.2022 KUPIĘ 5 T SALETRY AMONOWEJ, transport firmowy, dolnośląskie, świdnicki, 58-173, tel.: 603 627 286

26.05.2022 SPRZEDAM 165 SZT. TUCZNIKA, 135 kg, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

26.05.2022 SPRZEDAM 24 T KUKURYDZY, transport firmowy, podlaskie, białostocki, 16-070, tel.: 506 375 860

25.05.2022 SPRZEDAM 40 T PSZENICY KONS., transport firmowy, świętokrzyskie, opatowski, 27-500, tel.: 513 853 622

25.05.2022 SPRZEDAM 100 JAJ TYGODNIOWO, XL, świętokrzyskie, jędrzejowski, 28-350, tel.: 607 821 755

25.05.2022 SPRZEDAM 17 BYKÓW, mięsny, 700 kg, pomorskie, starogardzki, 83-213, tel.: 696 551 734

25.05.2022 SPRZEDAM 2 BYKI, mięsny, 700 kg, mazowieckie, przasnyski, 06-316, tel.: 516 552 096

24.05.2022 SPRZEDAM 26 T RZEPAKU, transport firmowy, wielkopolskie, gostyński, 63-800, tel.: 735 215 420

24.05.2022 SPRZEDAM 40 T PSZENICY KONS., transport firmowy, kujawsko-pomorskie, mogileński, 88-306, tel.: 691 628 959

23.05.2022 SPRZEDAM 25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, lubelskie, hrubieszowski, 22-500, tel.: 663 707 558

23.05.2022 SPRZEDAM 2 JAŁÓWKI, mięsna, 550 kg, mazowieckie, gostyniński, 09-550, tel.: 880 081 394

23.05.2022 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mieszaniec, 650 kg, kujawsko-pomorskie, grudziądzki, 86-320, tel.: 512 809 331

23.05.2022 SPRZEDAM 60 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubuskie, sulęciński, 66-435, tel.: 667 688 170

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Pomoc dla producentów trzody chlewnej - odpowiedź MRiRW na wnioski izb rolniczych

Redakcja

Wyjaśnienia MRiRW z dnia 23.03.2022 r. w odpowiedzi na wnioski wojewódzkich izb rolniczych dotyczących pomocy dla producentów trzody chlewnej: 

"Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

1) producenci świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą skorzystać z pomocy finansowej. Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że wprowadzono nowelizacje rozporządzenia w zakresie zmiany warunków udzielania tej pomocy tj. podwyższenia maksymalnej liczby świń do której udzielana jest pomoc z 50 sztuk do 200 sztuk i jednoczesnego podwyższenia kwoty pomocy z 0,36 zł do 1 zł za każdą świnię.

Pomoc w podwyższonej wysokości będzie mogła być udzielana po pozytywnej decyzji KE o zgodności tego programu pomocy ze wspólnym rynkiem.


2) producenci rolni prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami, mogą ubiegać się o nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach występowania ASF.

Kwota udzielonych producentowi świń pożyczek nie może przekroczyć kwoty ww. zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż:

-50.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
-100.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;
-300.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;
-500.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
-1.000.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Pożyczka jest udzielana maksymalnie na 10 lat, a za jej udzielenie Agencja nie pobiera żadnych opłat. Pomocą państwa są nieopłacane przez pożyczkobiorców odsetki od udzielonej pożyczki.


3) producenci świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zaprzestał ich produkcji, będą mogli skorzystać z dopłat przez okres nie dłuższy niż 10 lat udzielanych do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na zakup:

a) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz,
b) kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka,
c) loszek, knurów i warchlaków, z wyłączeniem zakupu na eksport,
d) maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni,
e) maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

Kredytobiorca płaci oprocentowanie należne bankowi w wysokości 0,3 oprocentowania, jednak nie mniej niż 1% (obecnie ok. 1,1% w skali roku), a w pozostałej części jest ono płacone przez Agencję.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć:

a) 50 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok wprowadzenia zakazu było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
b) 100 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok wprowadzenia zakazu było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;
c) 500 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok wprowadzenia zakazu było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;
d) 800 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok wprowadzenia zakazu było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
e) 1 500 000 zł na siedzibę stada, w której w roku poprzedzającym rok wprowadzenia zakazu było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Pomoc jest realizowana w ramach limitu pomocy w planie finansowym ARiMR na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

Ponadto, stosownie do przepisów § 13zn ww. rozporządzenia, producenci świń którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 i którzy:
- w dniu 15 listopada 2021 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie;
- zgłosili Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

mogą ubiegać się o pomoc w formie dotacji.

Wysokość pomocy wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk świń, jednak nie więcej 500 000 zł dla producenta świń.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r.

 Przedmiotowa pomoc została notyfikowana Komisji Europejskiej jako zgodna z Komunikatem Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Należy podkreślić, że pomoc zgodnie z tym komunikatem może być obecnie udzielana do 30 czerwca 2022 r.

Producenci rolni, którzy mają trudności ze spłatą czynnych kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania mogą ubiegać się w banku o:

a) zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
b) wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął,
c) zmianę kierunku produkcji na inny określony w zasadach udzielania kredytów.


Zasady udzielania kredytów z dopłatami ze środków Agencji przewidują, że w przypadku zaprzestania przez kredytobiorcę prowadzenia działalności lub spłaty kredytu i odsetek z przyczyn od niego niezależnych, umożliwiają bankowi, po dokonaniu stosownej analizy i deklaracji kredytobiorcy o wznowieniu działalności lub spłaty kredytu, uznanie tego zaprzestania za czasowe. W takim przypadku, w okresie ww. zaprzestania, dopłaty do oprocentowania kredytu nie są stosowane. Po wznowieniu przez kredytobiorcę działalności lub spłaty kredytu i odsetek dopłaty ponownie są stosowane od dnia tego wznowienia.

W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań kredytowych istnieje również możliwość ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) również przez producentów rolnych, jeżeli zostały spełnione warunki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Odnosząc się do wniosku o podjęcie działań mających na celu zbieranie i przetwarzanie danych o poszczególnych grupach towarowych świń, uzasadniając go brakiem jasności, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oznakowanie świni polega na wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego świni albo założeniu na małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym świni. Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni. Świnie nie są oznakowane indywidualnym numerem identyfikacyjnym, który pozwalałby na gromadzenie i przetwarzanie informacji o każdej z utrzymywanych świń oraz umożliwiał uzyskanie danych o poszczególnych grupach towarowych świń.

W związku z tym realizacja wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych musiałaby się wiązać z wprowadzeniem indywidualnego oznakowania świń i nałożeniem na rolników posiadających świnie obowiązków informowania o zdarzeniach dotyczących każdej utrzymywanej sztuki. Takie działanie byłoby bardzo kosztowne oraz wiązało się ze zwiększeniem obciążeń administracyjnych.

Jednocześnie uwzględniając powyższe pomoc dla producentów świń którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 udzielana jest do każdych 10 sztuk świń urodzonych w gospodarstwie wnioskującego o pomoc od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do 15 kwietnia br."

 

Źródło: KRIR

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu