kojs

kps

CenyRolnicze
07 grudnia 2022, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.4834 EUR EUR - 4.6968 GBP GBP - 5.4380 DKK DKK - 0.6314
Archiwum


07.12.2022 14:13 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,20-8,30 zł/kg, średnia: 7,67 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

07.12.2022 MATIF: pszenica GRU22: 307,00 (-0,41%), kukurydza MAR23: 292,00 (+1,21%), rzepak LUT23: 569,50 (-0,04%)

07.12.2022 SPRZEDAM 8 BYKÓW, mięsny, 700 kg, wielkopolskie, międzychodzki, 64-410, tel.: 722 383 092

07.12.2022 SPRZEDAM 3 T ŁUBINU, transport firmowy, mazowieckie, płoński, 09-152, tel.: 500 277 950

07.12.2022 SPRZEDAM 50 TUCZNIKÓW, 125 kg, 58%, podkarpackie, mielecki, 39-305, tel.: 603 527 183

07.12.2022 SPRZEDAM 105 TUCZNIKÓW, 125 kg, 59%, łódzkie, piotrkowski, 97-371, tel.: 667 484 083

07.12.2022 SPRZEDAM 30 JAŁÓWEK, mięsny, 650 kg, kujawsko-pomorskie, toruński, 87-140, tel.: 508 131 008

07.12.2022 SPRZEDAM 26 T RZEPAKU, transport rolnika, małopolskie, brzeski, 32-800, tel.: 726 843 003

05.11.2022 SPRZEDAM 300 T RZEPAKU, transport firmowy, pomorskie, słupski, 76-231, tel.: 607 157 735

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 800 kg, wielkopolskie, nowotomyski, 64-310, tel.: 697 461 299

05.12.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 609 352 749

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 500 kg, lubelskie, chełmski, 22-360, tel.: 782 978 804

05.12.2022 SPRZEDAM 14 BYKÓW, mięsny, 650 kg, podlaskie, hajnowski, 17-207, tel.: 606 701 863

04.12.2022 SPRZEDAM 25 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, kępiński, 63-645, tel.: 661 063 751

04.12.2022 SPRZEDAM 22 JAŁÓWKI, mieszaniec, 480 kg, lubuskie, strzelecko-drezdenecki, 66-542, tel.: 606 719 472

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Pomoc rządowa preferuje wielkie ,,korporacje produkcyjne trzody chlewnej”

Redakcja

Połączenie rozliczenia pomocy covidowej z programem wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń jest zdaniem hodowców trzody chlewnej krzywdzące wobec rodzinnych gospodarstw rolnych. - Preferuje wielkie ,,korporacje produkcyjne trzody chlewnej”  nastawione wyłącznie na ilość, a nie jakość finalnego produktu – alarmuje Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej.

 

- Korzystając z ustawowego prawa do reprezentacji potrzeb oraz interesów zawodowych i społecznych rolników indywidualnych w tym do inicjowania zmian regulacji prawnych, na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników  – domagamy się natychmiastowej zmiany  przepisów  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dotyczącym pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.    (dot. naboru obejmującego sprzedaż świń od czwartego kwartału 2019 r. do trzeciego kwartału 2020 r.) – czytamy w piśmie podlaskich hodowców świń, które zostało skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Związek uważa, iż przewidziana na mocy ww. rozporządzenia forma wspierania producentów trzody chlewnej jest nieadekwatna do ich potrzeb, a ponadto niesprawiedliwa i nietransparentna. W praktyce stosowania tych przepisów okazuje się, że rzeczywistą (największą) pomocą obejmowane są przede wszystkim wielkotowarowe ,,przedsiębiorstwa rolne” o profilu produkcyjnym świń, kosztem rodzinnych gospodarstw hodowlanych. Dotyczy to przede wszystkim zastosowanej w bieżącym roku zasadzie obniżenia kwoty wyrównania dochodu za II i III kwartał 2020 r o przyznaną pomoc „covidową”. Wyrażamy nasze stanowisko w oparciu o  informacje o złożonych wnioskach pochodzące od naszych członków. Rolnikowi, który posiada ok. 30 loch i sprzedaje rocznie kilkaset sztuk tuczników obniżenie kwoty dochodu za II i III kwartał system udostępniony przez ARiMR wyliczył na poziomie 26 700 zł. Po odjęciu pomocy „covidowej” w wysokości ok. 26 875 zł rolnik nie otrzyma żadnego wyrównania strat wynikających z gospodarowania na obszarach z ograniczeniami ASF. W przypadku rolnika posiadającego np. powyżej 200 loch lub sprzedającego rocznie kilka tysięcy tuczników stawka pomocy „covidowej” jest maksymalna tj. również 26 875 zł. Przy wyliczonym we wniosku obniżeniu dochodu za II i III kwartał w wysokości ok. 270 000 zł zredukowanie tej kwoty o pomoc „covidową” spowoduje, że rolnik otrzyma 90% kwoty wynikającej z wniosku. Dla hodowców ze stref z ograniczeniami związanymi z ASF wyrównanie strat często stanowi „być albo nie być” dla gospodarstwa.

 

- Znaczące pomniejszenie tej pomocy w przypadku mniejszych, rodzinnych gospodarstw jest rażąco niesprawiedliwe i kładzie się cieniem na działalności naszego rządu. Wystąpienie pandemii covid-19 i epidemii ASF należy potraktować jako dwa zdarzenia, które występując na danym obszarze zwielokrotniają ujemne skutki ekonomiczne dla gospodarstw trzodowych. Dlatego uzyskanie jednej z form pomocy nie może wykluczać drugiej – podkreśla Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej.

 

Należy zauważyć, że producenci trzody chlewnej w cyklu zamkniętym posiadający 30-50 macior i prowadzący w miarę regularną sprzedaż tuczników mają bardzo duże trudności, aby wystawiać do sprzedaży jednolite wagowo partie świń powyżej 100 sztuk. Stwarza to problem ze znalezieniem odbiorcy i skutkuje obniżeniem o 0,10-0,30zł wyjściowej ceny za kilogram żywca. Przy wszystkich zawirowaniach związanych z ASF i destabilizacją rynku wieprzowego szczególnie te właśnie gospodarstwa są narażone na poważny spadek dochodów. Nawet pozycja grupy producentów rolnych, która sprzedaje ok. 2 000 tuczników tygodniowo jest dużo słabsza od indywidualnego hodowcy o takiej samej produkcji, gdyż w przypadku grupy tuczniki trzeba odebrać z kilku gospodarstw. Rodzi to oczywiście dodatkowe koszty, co skutkuje obniżką ceny skupu.

 

Przedsiębiorstwa produkujące tuczniki na dużą skalę uzyskują na rynku wyższe ceny (ze względu na większe partie sprzedażowe), mają łatwiejszy dostęp do rynku i możliwości zbytu oraz mniejsze koszty jednostkowe produkcji tucznika. Zdaniem Związku należy więc ograniczyć wysokość wyrównania dochodu w gospodarstwie (wprowadzić górne limity wsparcia), np. do 50 000 zł za kwartał  lub zastosować regresję np. od 0 do 50 tys. zł - 100%, od 50 tys. do 100 tys. zł - 50% nadwyżki ponad 50 tys., od 100 tys. zł do 200 tys. zł - 25% nadwyżki ponad 100 tys. zł, powyżej 200 tys. zł – 0.

 

 

Aktualnie wyrównania obliczane są dla każdej siedziby stada oddzielnie, nawet jeśli w skład gospodarstwa wchodzi dwie lub więcej siedzib stad. Pozwala to na optymalizację obsady zwierząt w poszczególnych siedzibach stad i "sztuczne" wykazywanie znacznych strat w obrębie stada. Przy dużej produkcji daje to możliwość uzyskiwania wysokiego dofinansowania z budżetu państwa. - Uważamy, że gospodarstwo należy traktować jako całość i rozliczać łącznie sprzedaż ze wszystkich stad znajdujących się w danym gospodarstwie – piszą do premiera.

 

Obecna polityka rolna stoi w sprzeczności z programem resortu rolnictwa, co do wspierania rodzinnych gospodarstw rolnych, godzi w konstytucyjną  gwarancję, iż gospodarstwa rodzinne znajdują się pod szczególną ochroną Państwa (art. 23 Konstytucji), a ponadto jeszcze bardziej poszerza dysproporcje w potencjale ekonomicznym pomiędzy przedsiębiorstwami rolnymi, a rodzinnymi gospodarstwami rolnymi. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny ,,Zgodnie z art. 23 Konstytucji RP podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Przepis ten statuuje zasadę ustrojową. Nakłada on na władze publiczne obowiązek takiego kształtowania ustroju rolnictwa, aby zapewnić gospodarstwom rodzinnym należyte wsparcie. Norma zawarta w art. 23 Konstytucji RP przesądza kierunki polityki RP w zakresie ustroju rolnego. Norma ta ma charakter ochronny w tym znaczeniu, że oznacza niedopuszczalność stanowienia aktów prawnych, których skutkiem, choćby pośrednim "mogłyby być ograniczenie i osłabienie gospodarstw rodzinnych" (vide:  II OSK 2695/15 - wyrok NSA (N) z dnia 22-06-2017). Dlatego zdaniem Związku koniecznym jest dokonanie istotnych zmian w zasadach wsparcia pomocowego.

 

- Reasumując, opisana forma pomocy jest szczególnie krzywdząca wobec rodzinnych gospodarstw rolnych. Preferuje wielkie ,,korporacje produkcyjne trzody chlewnej”  nastawione wyłącznie na ilość, a nie jakość finalnego produktu. Dyskryminuje rodzinne gospodarstwa rolne, które ze swej istoty de facto przywiązują największą wagę do tak ważnych i aktualnie potrzebnych kwestii związanych z dobrostanem zwierząt, ochrony zdrowia publicznego i środowiska naturalnego w procesie produkcji. Na etapie konsultacji publicznych do samej idei wyrównywania utraconych dochodów nie wnosiliśmy uwag, w praktyce jednak system okazał się wadliwy i niesprawiedliwy. Wobec powyższego nie możemy pozostać milczący. Mając na uwadze powyższe wnosimy o odpowiednią zmianę w systemie programu pomocowego już w aktualnym naborze wniosków w taki sposób, aby uwzględniał nasze postulaty zawarte w niniejszym piśmie – czytamy w konkluzji pisma Podlaskiego Związku.

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu