kowalczyk

kowalczyk

CenyRolnicze
15 października 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9413 EUR EUR - 4.5733 GBP GBP - 5.4083 DKK DKK - 0.6147
Archiwum


15.10.2021 13:48 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,00-6,00 zł/kg, średnia: 5,45 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

15.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-276,00 (+2,03%), kukurydza LIS21-245,75 (+1,97%), rzepak LIS21-672,50 (+1,89%) [euro/t]

15.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, warm.-maz., nidzicki, 13-111, tel.: 601 443 835

14.10.2021 SPRZEDAM 11 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, mazowieckie, ciechanowski, 06-460, tel.: 503 123 360

14.10.2021 SPRZEDAM 1 KROWĘ, 680 kg, śląskie, żywiecki, 34-325, tel.: 784 164 148

12.10.2021 SPRZEDAM 4 JAŁÓWKI, mieszaniec, 650 kg, kuj.-pom., chełmiński, 86-230, tel.: 513 362 318

12.10.2021 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mieszaniec, 1,5 roku, kuj.-pom., radziejowski, 88-230, tel.: 724 745 830

12.10.2021 SPRZEDAM 2000 JAJ, L, wielkopolskie, gnieźnieński, 62-240, 667 471 645

12.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, kuj.-pom., sępoleński, 89-430, 507 973 275

12.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, święt., ostrowiecki, 27-423, email: msmuchalski@gmail.com

12.10.2021 SPRZEDAM 120 TUCZNIKÓW, 130 kg, 58%, warm.-maz., działdowski, 13-220, 504 802 170

11.10.2021 SPRZEDAM 17 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, wielkopolskie, obornicki, 64-600, tel.: 603 225 398

11.10.2021 KUPIĘ 650 WARCHLAKÓW DANBRED, 30 kg, kuj.-pom., żniński, 88-410, 697 917 393

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Pomoc rządowa preferuje wielkie ,,korporacje produkcyjne trzody chlewnej”

Redakcja

Połączenie rozliczenia pomocy covidowej z programem wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń jest zdaniem hodowców trzody chlewnej krzywdzące wobec rodzinnych gospodarstw rolnych. - Preferuje wielkie ,,korporacje produkcyjne trzody chlewnej”  nastawione wyłącznie na ilość, a nie jakość finalnego produktu – alarmuje Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej.

 

- Korzystając z ustawowego prawa do reprezentacji potrzeb oraz interesów zawodowych i społecznych rolników indywidualnych w tym do inicjowania zmian regulacji prawnych, na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników  – domagamy się natychmiastowej zmiany  przepisów  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dotyczącym pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.    (dot. naboru obejmującego sprzedaż świń od czwartego kwartału 2019 r. do trzeciego kwartału 2020 r.) – czytamy w piśmie podlaskich hodowców świń, które zostało skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Związek uważa, iż przewidziana na mocy ww. rozporządzenia forma wspierania producentów trzody chlewnej jest nieadekwatna do ich potrzeb, a ponadto niesprawiedliwa i nietransparentna. W praktyce stosowania tych przepisów okazuje się, że rzeczywistą (największą) pomocą obejmowane są przede wszystkim wielkotowarowe ,,przedsiębiorstwa rolne” o profilu produkcyjnym świń, kosztem rodzinnych gospodarstw hodowlanych. Dotyczy to przede wszystkim zastosowanej w bieżącym roku zasadzie obniżenia kwoty wyrównania dochodu za II i III kwartał 2020 r o przyznaną pomoc „covidową”. Wyrażamy nasze stanowisko w oparciu o  informacje o złożonych wnioskach pochodzące od naszych członków. Rolnikowi, który posiada ok. 30 loch i sprzedaje rocznie kilkaset sztuk tuczników obniżenie kwoty dochodu za II i III kwartał system udostępniony przez ARiMR wyliczył na poziomie 26 700 zł. Po odjęciu pomocy „covidowej” w wysokości ok. 26 875 zł rolnik nie otrzyma żadnego wyrównania strat wynikających z gospodarowania na obszarach z ograniczeniami ASF. W przypadku rolnika posiadającego np. powyżej 200 loch lub sprzedającego rocznie kilka tysięcy tuczników stawka pomocy „covidowej” jest maksymalna tj. również 26 875 zł. Przy wyliczonym we wniosku obniżeniu dochodu za II i III kwartał w wysokości ok. 270 000 zł zredukowanie tej kwoty o pomoc „covidową” spowoduje, że rolnik otrzyma 90% kwoty wynikającej z wniosku. Dla hodowców ze stref z ograniczeniami związanymi z ASF wyrównanie strat często stanowi „być albo nie być” dla gospodarstwa.

 

- Znaczące pomniejszenie tej pomocy w przypadku mniejszych, rodzinnych gospodarstw jest rażąco niesprawiedliwe i kładzie się cieniem na działalności naszego rządu. Wystąpienie pandemii covid-19 i epidemii ASF należy potraktować jako dwa zdarzenia, które występując na danym obszarze zwielokrotniają ujemne skutki ekonomiczne dla gospodarstw trzodowych. Dlatego uzyskanie jednej z form pomocy nie może wykluczać drugiej – podkreśla Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej.

 

Należy zauważyć, że producenci trzody chlewnej w cyklu zamkniętym posiadający 30-50 macior i prowadzący w miarę regularną sprzedaż tuczników mają bardzo duże trudności, aby wystawiać do sprzedaży jednolite wagowo partie świń powyżej 100 sztuk. Stwarza to problem ze znalezieniem odbiorcy i skutkuje obniżeniem o 0,10-0,30zł wyjściowej ceny za kilogram żywca. Przy wszystkich zawirowaniach związanych z ASF i destabilizacją rynku wieprzowego szczególnie te właśnie gospodarstwa są narażone na poważny spadek dochodów. Nawet pozycja grupy producentów rolnych, która sprzedaje ok. 2 000 tuczników tygodniowo jest dużo słabsza od indywidualnego hodowcy o takiej samej produkcji, gdyż w przypadku grupy tuczniki trzeba odebrać z kilku gospodarstw. Rodzi to oczywiście dodatkowe koszty, co skutkuje obniżką ceny skupu.

 

Przedsiębiorstwa produkujące tuczniki na dużą skalę uzyskują na rynku wyższe ceny (ze względu na większe partie sprzedażowe), mają łatwiejszy dostęp do rynku i możliwości zbytu oraz mniejsze koszty jednostkowe produkcji tucznika. Zdaniem Związku należy więc ograniczyć wysokość wyrównania dochodu w gospodarstwie (wprowadzić górne limity wsparcia), np. do 50 000 zł za kwartał  lub zastosować regresję np. od 0 do 50 tys. zł - 100%, od 50 tys. do 100 tys. zł - 50% nadwyżki ponad 50 tys., od 100 tys. zł do 200 tys. zł - 25% nadwyżki ponad 100 tys. zł, powyżej 200 tys. zł – 0.

 

 

Aktualnie wyrównania obliczane są dla każdej siedziby stada oddzielnie, nawet jeśli w skład gospodarstwa wchodzi dwie lub więcej siedzib stad. Pozwala to na optymalizację obsady zwierząt w poszczególnych siedzibach stad i "sztuczne" wykazywanie znacznych strat w obrębie stada. Przy dużej produkcji daje to możliwość uzyskiwania wysokiego dofinansowania z budżetu państwa. - Uważamy, że gospodarstwo należy traktować jako całość i rozliczać łącznie sprzedaż ze wszystkich stad znajdujących się w danym gospodarstwie – piszą do premiera.

 

Obecna polityka rolna stoi w sprzeczności z programem resortu rolnictwa, co do wspierania rodzinnych gospodarstw rolnych, godzi w konstytucyjną  gwarancję, iż gospodarstwa rodzinne znajdują się pod szczególną ochroną Państwa (art. 23 Konstytucji), a ponadto jeszcze bardziej poszerza dysproporcje w potencjale ekonomicznym pomiędzy przedsiębiorstwami rolnymi, a rodzinnymi gospodarstwami rolnymi. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny ,,Zgodnie z art. 23 Konstytucji RP podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Przepis ten statuuje zasadę ustrojową. Nakłada on na władze publiczne obowiązek takiego kształtowania ustroju rolnictwa, aby zapewnić gospodarstwom rodzinnym należyte wsparcie. Norma zawarta w art. 23 Konstytucji RP przesądza kierunki polityki RP w zakresie ustroju rolnego. Norma ta ma charakter ochronny w tym znaczeniu, że oznacza niedopuszczalność stanowienia aktów prawnych, których skutkiem, choćby pośrednim "mogłyby być ograniczenie i osłabienie gospodarstw rodzinnych" (vide:  II OSK 2695/15 - wyrok NSA (N) z dnia 22-06-2017). Dlatego zdaniem Związku koniecznym jest dokonanie istotnych zmian w zasadach wsparcia pomocowego.

 

- Reasumując, opisana forma pomocy jest szczególnie krzywdząca wobec rodzinnych gospodarstw rolnych. Preferuje wielkie ,,korporacje produkcyjne trzody chlewnej”  nastawione wyłącznie na ilość, a nie jakość finalnego produktu. Dyskryminuje rodzinne gospodarstwa rolne, które ze swej istoty de facto przywiązują największą wagę do tak ważnych i aktualnie potrzebnych kwestii związanych z dobrostanem zwierząt, ochrony zdrowia publicznego i środowiska naturalnego w procesie produkcji. Na etapie konsultacji publicznych do samej idei wyrównywania utraconych dochodów nie wnosiliśmy uwag, w praktyce jednak system okazał się wadliwy i niesprawiedliwy. Wobec powyższego nie możemy pozostać milczący. Mając na uwadze powyższe wnosimy o odpowiednią zmianę w systemie programu pomocowego już w aktualnym naborze wniosków w taki sposób, aby uwzględniał nasze postulaty zawarte w niniejszym piśmie – czytamy w konkluzji pisma Podlaskiego Związku.

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu