kojs

kowalczyk

CenyRolnicze
06 grudnia 2021, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0619 EUR EUR - 4.5889 GBP GBP - 5.3854 DKK DKK - 0.6171
Archiwum


06.12.2021 13:12 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,70-7,50 zł/kg, średnia: 7,05 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

06.12.2021 MATIF: pszenica GRU21-281,00 (-0,71%), kukurydza STY22-246,25 (+0,51%), rzepak LIS21-680,00 (-0,40%) [euro/t]

06.12.2021 SPRZEDAM 47000 SZT. KURCZAKA BROJLERA, 2,50 kg, wielkopolskie, kaliski, 62-850, tel.: 600 289 933

06.12.2021 SPRZEDAM 5 BYKÓW, hf, 750 kg, wielkopolskie, poznański, 62-025, tel.: 600 595 667

05.12.2021 SPRZEDAM 3 BYKI, mieszaniec, 700 kg, mazowieckie, garwoliński, 08-404, tel.: 508 164 997

04.12.2021 SPRZEDAM 50 TON PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, lubelskie, kraśnicki, 23-250, tel.: 506 964 455

04.12.2021 SPRZEDAM 21 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, wielkopolskie, kościański, 64-030, tel.: 663 272 758

04.12.2021 SPRZEDAM 108 TUCZNIKÓW, 120 kg, 58%, wielkopolskie, kaliski, 62-874, tel.: 665 319 904

04.12.2021 KUPIĘ 700 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, mazowieckie, ciechanowski, 06-400, tel.: 791 082 825

04.12.2021 SPRZEDAM 2 BYKI, mieszaniec, 680 kg, opolskie, nyski, 48-340, tel.: 602 758 805

04.12.2021 SPRZEDAM 1-4 BYKI, mięsny, 600 kg, zach.-pom., drawski, 78-530, tel.: 507 043 101

03.12.2021 KUPIĘ 10 JAŁÓWECZEK, mięsny, 110 kg, opolskie, prudnicki, 48-250, tel.: 722 005 898

02.12.2021 SPRZEDAM 48 TON PSZENŻYTA, transport firmowy, śląskie, częstochowski, 42-260, tel.: 607 096 480

02.12.2021 SPRZEDAM 20 BYKÓW, hf, 775 kg, wielkopolskie, gostyński, 63-840, tel.: 608 128 340

02.12.2021 SPRZEDAM 100 TUCZNIKÓW, 115 kg, 58%, kuj.-pom., toruński, 87-148, tel.: 887 271 518

01.12.2021 SPRZEDAM 3 BYKI, mieszaniec, 650 kg, śląskie, częstochowski, 42-248, tel.: 661 564 461

01.12.2021 SPRZEDAM 15000 SZT. KURCZAKA BROJLERA, 2 kg, wielkopolskie, poznański, 62-001, tel.: 504 284 593

Dodaj komunikat

agrifirm

zm skiba

Izby Rolne wymagają poważnej reformy?

Paweł Hetnał

Już w 2016 r. klub poselski Kukiz'15 złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych. Proponowane zmiany miały na celu wprowadzenie nowych zasad przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby oraz wprowadzenie nowych zasad pozyskiwania środków finansowych na realizację ustawowych i statutowych zadań i celów izb rolniczych. W uzasadnieniu do projektu ustawy, jego autorzy dają do zrozumienia, że rolnicy mają znikomą wiedzę na temat instytucji, na którą każdego roku przekazują 2 proc. podatku rolnego. Wskazują też na niejasne zasady finansowania Izb, które są związane z pobieraniem opłaty członkowskiej. Wg nich proponowane zmiany pozwolą na odpolitycznienie Izb i napływ świeżej krwi w ich struktury.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, obecnie w społeczeństwie istnieje mała świadomość na temat działalności Izb Rolnych.  Oczywistą słabością Izb jest ich niska reprezentatywność dla ogółu osób czynnych zawodowo w rolnictwie, a przede wszystkim niska świadomość samego istnienia samorządu zawodowego, jego roli, zadań i przydatności dla społeczeństwa. - Mamy więc do czynienia z mechanizmem zwrotnym – rolnicy nie są zainteresowani udziałem w pracach samorządu, o którym niewiele wiedzą i nie odczuwają realnego wpływu na jego funkcjonowanie. Organy Izb z kolei, nie są zainteresowane poszerzaniem swojej bazy, a wręcz przeciwnie, podtrzymują rozwiązania ułatwiające uzyskiwanie odpowiedniej pozycji przez poszczególnych członków organów statutowych nawet, gdy nie cieszą się oni znaczącym poparciem społecznym – diagnozują problem posłowie Kukiz'15.

 

Wg autorów projektu, proponowane zmiany w ustawie pozwoliłyby uniknąć sytuacji, w których rolnicy nie mają świadomości, że to od nich zależy kto w kolejnej kadencji obejmie funkcję Prezesa Izby i inne stanowiska w Izbach Rolnych, która bardzo często było spowodowane brakiem wystarczających informacji na temat czasu i miejsca przeprowadzania wyborów do Izb. Świadomość społeczeństwa na temat zadań i celów działalności Izb jest znikoma. W obecnie funkcjonującym stanie prawnym, Prezes Wojewódzkiej Izby Rolniczej na terenie danej gminy cieszy się poparciem niewielkiej liczby osób. Proponowana zmiana miała przyczynić się do zwiększenia zainteresowania wyborami jak i działalnością Izb Rolnych. Pozwoliłaby również uniknąć sytuacji upolitycznienia tych Izb, jak ma to miejsce obecnie przy zawieraniu różnego rodzaju „koalicji” i „spółdzielni” na poszczególnych szczeblach samorządu. Możliwość decydowania w zakresie prowadzenia działalności Izby reprezentującej interesy swoich członków, umożliwiłaby wzrost wydajności w pracach samorządu, podniesienie świadomości członkostwa.

 

- Niniejszy projekt ustawy wprowadza jasne zasady członkostwa w izbach rolniczych, których dotychczas brakowało – czytamy w projekcie.

 

Z art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, iż członkami Izby Rolniczej są:

- osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

- osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych

- płacące podatek na terenie działania izby oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby.

 

Art. 35 ust. 1 pkt. 1 stanowi, że dochody izb rolniczych pochodzą z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby. Z tych zapisów jasno wynika, że każda osoba spełniająca powyższe warunki jest członkiem tj. płaci składkę członkowską oraz posiada zarówno czynne jak i bierne prawo wyborcze w wyborach do Izby Rolniczej.

 

Proponowaną zmianą jest przekształcenie art. 12 ust. 1 pkt 9, który stanowi, iż do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy „podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej”. - Podstawowym warunkiem członkostwa jest opłacenie w/w podatków, dlatego niezrozumiałym jest równoległe pobieranie od członków Izby dodatkowych składek członkowskich.  Takie rozwiązanie prowadzi do powstawania niejasności w zakresie sposobów finansowania Izb Rolnych jak i zasad członkostwa w tych Izbach. Dalsze obowiązywanie powyższych przepisów w dotychczasowej formie jest nieuzasadnione. Niniejszy projekt ustawy eliminuje tego typu zapisy, jasno określając kto jest członkiem izby rolniczej i jakie ma w związku z tym prawa – uzasadniają autorzy proponowanych rozwiązań.

 

W ramach projektowanej ustawy proponowane są zmiany polegające na przeprowadzeniu wyborów kandydatów do izb rolniczych na poziomie sołectwa, organizowanych przez sołtysa, który otrzymuje terminarz wyborów bezpośrednio od Krajowej Rady Izby Rolniczej. Zmiana ta pozwala na eliminację wszelkich manipulacji, przy informowaniu o terminie, miejscu i sposobie zgłaszania kandydatów oraz miejscu i terminie głosowania. Krajowa Rada Izb Rolniczych zostanie zobligowana do przekazania wszystkim sołtysom terminarzu wyborów w terminie 65 dni przed upływem kadencji walnego zgromadzenia. Wybory odbywać się będą nie później niż 40 dni przed upływem kadencji walnego zgromadzenia, w związku z tym sołtysi będą mieli realną możliwość poinformowania wszystkich mieszkańców sołectwa o terminie i miejscu wyborów, a także wystarczającą ilość czasu, aby zorganizować takie wybory. Członkowie izby będą mieli realne szanse na zgłoszenie swojej kandydatury bądź kandydatury innego członka. Wystarczy spełnić dwa warunki: być mieszkańcem danego sołectwa od min. 3 lat oraz zdobyć poparcie 10 mieszkańców sołectwa dla swojej kandydatury. W projekcie ustawy przewidziano również czas na przeprowadzenie kampanii wyborczej. W wyborach na szczeblu gminnym i powiatowym będą brać udział wyłącznie kandydaci wyznaczeni przez sołectwa. Umożliwienie wszystkim członkom Izby realnego wpływu na skład Izb Rolniczych spowoduje zwiększenie świadomości przynależności do tych Izb, a w związku z tym wzrośnie ich zainteresowanie udziałem w pracach samorządów. Natomiast jasne i klarowne zasady przeprowadzania wyborów wyeliminują możliwość manipulowania przy ich wyniku oraz w trakcie ich przeprowadzania.

 

Proponowane zmiany ograniczą finansowanie Izb Rolniczych z podatku rolnego z 2% do 1%, przy czym każdy płatnik podatku rolnego ma prawo przekazania dodatkowo 1% podatku rolnego między innymi na te Izby. Z jednej strony Izby rolnicze utracą 1% podatku rolnego z drugiej zaś będą miały możliwość 1% uzyskać od każdego ze swoich członków w zamian za rzetelną i uczciwą pracę na ich rzecz. Wprowadzenie zmian polegających na swobodnym rozdysponowaniu 1% podatku rolnego przyczyni się do tego, że płatnik będzie miał możliwość podejmowania decyzji komu go przeznaczy. Swobodne dysponowanie 1% zwiększy efektywność działań podejmowanych na rzecz rolnika przez Izby Rolne. Jeżeli rolnik mieszkający na terenie działania Izby będzie odczuwał przynależność do tej Izby, tzn. będzie miał świadomość, że jest jej faktycznym członkiem, że ma realny wpływ na skład i działanie Izby, to rolnik chętnie wesprze jej działania m.in. poprzez przekazanie 1% swojego podatku na rzecz tej Izby. W konsekwencji, to od działań Izby będzie zależało jaki procent odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze jej działania uzyska.

 

Niniejszy projekt ustawy zakłada możliwość przekazania 1% podatku rolnego na wskazaną przez płatnika: organizację rolniczą, związek zawodowy rolników bądź izbę rolniczą. Jednocześnie jasno określa się możliwe przeznaczenie przekazanych środków. Możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowania swojej działalności zmobilizuje w/w organizacje do faktycznego działania na rzecz indywidualnego rolnika. Każda z organizacji reprezentujących interesy rolników lub inaczej swoich członków, świadoma możliwości uzyskania dodatkowych środków będzie faktycznie reprezentować ich interesy. Głównym celem wprowadzenia tego przepisu jest oddanie oceny działań powyższych organizacji osobom najbardziej zainteresowanym efektem tych działań, czyli rolnikom.

 

Autorzy tej koncepcji zaproponowali aby nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Projekt ustawy jednak przepadł w wyniku prac legislacyjnych.

Paweł Hetnał
Autor: Paweł Hetnał
Paweł Hetnał – absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wieloletni dziennikarz portali i gazet lokalnych z terenu Podbeskidzia.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu