Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
16 kwietnia 2021, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.7978 EUR EUR - 4.5481 GBP GBP - 5.2235 DKK DKK - 0.6115
Archiwum
16.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 217,75 (- 0,80%), kukurydza CZE21 - 220,25 (- 0,34%), rzepak MAJ21 - 509,25 (+ 0,25%) [euro/tona] +++ +++ +++ 16.04.2021 13:25 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,30 zł/kg, średnia: 6,00 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) +++ +++

Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo w jednym resorcie. Będzie większe zrozumienie?

Redakcja

Sejm przyjął 20 listopada projekt zmiany ustawy o działach administracji rządowej i skierował dokument pod obrady senatu. Zgodnie z tym wydzielono między innymi leśnictwo i łowiectwo jako nowy dział administracji rządowej. Dziedziny te były dotychczas w kompetencji ministra środowiska.

 

W projekcie zaznaczono, iż docelowo, w wyniku rekonstrukcji Rady Ministrów, działem tym będzie kierował minister rolnictwa i rozwoju wsi który obejmie sprawy: zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych; gospodarki leśnej; nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego; ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa.

 

Do czasu przejścia łowiectwa pod zarząd ministerstwa rolnictwa sprawy związane z tymi obszarami pozostają w gestii ministra klimatu i środowiska. Konsekwencją wyodrębnienia działu leśnictwo i łowiectwo jest konieczność dokonania zmian w ustawach.

 

W uzasadnieniu czytamy, że sprawy objęte tymi działami administracji rządowej są ściśle związane ze sprawami objętymi nowym działem leśnictwo i łowiectwo. Wskazuje na to chociażby definicja gospodarstwa rolnego określona w przepisach Kodeksu cywilnego – za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ponadto prowadzenie działalności rolniczej jest związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej czego przykładem jest chociażby wpływ zwierząt łownych na uprawy rolne i z tym związane szkody łowieckie.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie z 1 stycznia 2021 r, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

- Dzięki wspólnemu zaangażowaniu WIR z Zarządami Okręgowymi PZŁ w Wielkopolsce sprawy i problemy związane z łowiectwem są omawiane na bieżąco i z wzajemnym zrozumieniem. Taki model współpracy należy wdrożyć w całym kraju, a przeniesienie łowiectwa i leśnictwa pod kompetencję Ministerstwa Rolnictwa powinno być tego gwarantem. Rolnik, jako właściciel gruntów na których odbywa się gospodarka łowiecka powinien mieć wpływ na jej realizację i być równorzędnym partnerem w prowadzonych działaniach – czytamy w komentarzu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

 

Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza 

Może zainteresuje Cię również:

Leśnictwo i łowiectwo pod nadzorem ministra Pudy?

- Samorząd rolniczy stoi na stanowisku, iż przejęcie kompete

Nierozerwalna więź rolnictwa z leśnictwem i łowiec

Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów

Radosna informacja z ministerstwa rolnictwa. Dzisi

Podczas gdy polskie rolnictwo rozkładane jest na łopatki, m.