kojs

kojs

CenyRolnicze
26 stycznia 2022, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0684 EUR EUR - 4.5920 GBP GBP - 5.4958 DKK DKK - 0.6170
Archiwum


26.01.2022 13:38 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,75-7,30 zł/kg, średnia: 7,04 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

26.01.2022 SPRZEDAM 4 JAŁÓWKI, mieszaniec, 550+ kg, pomorskie, chojnicki, 89-632, tel.: 662 840 851

26.01.2022 SPRZEDAM 2000 JAJ, rozmiar: L, kuj.-pom., lipnowski, 87-610, tel.: 532 684 253

26.01.2022 SPRZEDAM 100 TUCZNIKÓW, 125 kg, 57%, wielkopolskie, krotoszyński, 63-708, tel.: 665 403 919

26.01.2022 SPRZEDAM 1000 TUCZNIKÓW, 100 kg, 59%, łódzkie, łódzki wsch., 95-080, tel.: 601 810 936

26.01.2022 SPRZEDAM 193 TUCZNIKI, 127 kg, 58%, łódzkie, piotrkowski, 97-306, tel.: 600 199 049

24.01.2022 SPRZEDAM 200 TUCZNIKÓW, 112,5 kg, 60%, opolskie, kędzierzyński, 47-260, tel.: 506 710 530

24.01.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 600 kg, warm.-maz., braniewski, 14-500, tel.: 734 767 309

24.01.2022 KUPIĘ 400 WARCHLAKÓW Z DANII, 30 kg, świętokrzyskie, jędrzejowski, 28-330, tel.: 724 111 741

22.01.2022 SPRZEDAM 25 T ŻYTA KONS. Z CERT. EKOL., transport firmowy, wielkop., złotowski, 64-915, tel.: 512 119 019

22.01.2022 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 128 kg, 59%, warm.-maz., iławski, 14-260, tel.: 724 576 648

22.01.2022 SPRZEDAM 38 TON PSZENICY KONS., transport firmowy, lubelskie, hrubieszowski, 22-550, tel.: 602 798 956

Dodaj komunikat

zm skiba

zm skiba

Zasady przemieszczania świń w strefach ASF

Redakcja
trzoda chlewna winiarzezna

Główny Inspektor Weterynarii podał zasady przemieszczania świń w strefach ASF. Nalezy bezwzględnie przestrzegać tych wytycznych, dlatego poniżej publikujemy zalecenia GIW w całości.

STREFA NIEBIESKA

Przemieszczanie świń w obrębie strefy „niebieskiej” możliwe jest między gospodarstwami i do zakładów uboju bez przeprowadzania badań laboratoryjnych, wymagane są natomiast świadectwa zdrowia oraz badanie kliniczne świń przeprowadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczaniem świń. Należy zaznaczyć, że przemieszczanie świń pomiędzy dwoma powiatami w obrębie strefy „niebieskiej” odbywa się za zgodą obu terenowo właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii (PLW).

Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „niebieskiej”, a mięso po uboju znakowane jest pięciokątnym znakiem, jego dystrybucja musi być ograniczona do obszaru strefy „niebieskiej”.

Przemieszczanie świń poza obszar strefy „niebieskiej” możliwe jest w chwili obecnej tylko do rzeźni dodatkowo wyznaczonej przez terenowo właściwego PLW na wniosek właściciela zatwierdzonej do tego celu rzeźni. W tym celu świnie muszą zostać poddane następującym procedurom:
- należy przeprowadzić badanie laboratoryjne stada w ciągu 15 dni przed planowanym przemieszczeniem,
- badanie kliniczne 24 godziny przez ubojem,
- wystawienie świadectwa zdrowia przez lek. wet.
Informacja o przyznaniu takiego uprawnienia wraz z danymi zakładu musi zostać przekazana do Komisji Europejskiej.

Zakład uboju świń musi posiadać procedury gwarantujące wyodrębnienie cyklu ubojowego świń pochodzących z obszaru strefy „niebieskiej”, poprzez zagwarantowanie rozdziału partii świń pochodzących z różnych stref (1 dzień ubojowy – 1 strefa). Mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła. Jego dystrybucja ograniczona jest wyłącznie do obszaru RP.

Przygotowywany jest projekt rozporządzenia MRiRW, na podstawie którego możliwe będzie przemieszczanie żywych świń ze strefy niebieskiej do strefy czerwonej (wdrożenie art. 3a decyzji Komisji 2014/709/UE).

Aktualnie rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF nie przewiduje możliwości przemieszczania prosiąt z gospodarstw położonych na obszarze zagrożenia („niebieskim”) do innego gospodarstwa znajdującego się na obszarze objętym ograniczeniami („czerwonego”), ani do żadnego innego obszaru Polski w celu ich dalszego odchowu.

Transport żywych świń (wyłącznie do uboju) ze strefy „niebieskiej” do innych stref odbywać się może wyłącznie wcześniej ustalonymi trasami, bez możliwości ich zmiany (transport skanalizowany).
Wywóz świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefa „niebieska”) jest zakazany.

Z wyjątkiem, gdy:
- mięso pozyskane jest ze świń, które od urodzenia były utrzymywane w strefie ochronnej („żółtej”) i w strefie wolnej („białej”) oraz mięso było wyprodukowane w rzeźni, zakładzie rozbioru lub przetwórstwa, wyznaczonych przez PLW do tego celu w sposób zabezpieczający pełne wydzielenie cyklu produkcji.
lub
- świnie wywożone do rzeźni muszą przebywać na terenie danego gospodarstwa nieprzerwanie minimum 30 dni,
- żadne inne świnie ze strefy „niebieskiej” i „czerwonej” nie mogą być wprowadzane do tego stada w ciągu ostatnich 30 dni,
- należy przeprowadzić badanie laboratoryjne stada w ciągu 15 dni przed planowanym przemieszczeniem,
- badanie kliniczne 24 godziny przez ubojem,
- wystawienie świadectwa zdrowia przez lek. wet.

Pozyskane w ten sposób mięso powinno być oznaczone znakiem w kształcie koła. Świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne niepoddane obróbce, o której mowa w rozporządzeniu MRiRW z dnia 16 września 2010 roku w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniami, nakazom lub zakazom, znakowane są znakiem o takim samym kształcie jak ten naniesiony na półtuszach lub mięsie, z których dany wyrób został pozyskany (pięciokąta lub koła). W przypadku produkcji produktów mięsnych z mięsa wieprzowego oznakowanego pięciokątem, bądź kołem, poddanie go obróbce, o której mowa ww. rozporządzeniu umożliwia znakowanie tak otrzymanego produktu owalem.

STREFA CZERWONA
Przemieszczanie świń w obrębie strefy „czerwonej” możliwe jest między gospodarstwami i do zakładów uboju bez przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „czerwonej”, a mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła, i jego dystrybucja musi być ograniczona wyłącznie do obszaru RP. W następujących sytuacjach świeże mięso może być wysyłane poza obszar RP:
- mięso pozyskane jest ze świń, które od urodzenia były utrzymywane w strefie ochronnej („żółtej”) i w strefie wolnej („białej”) oraz mięso było wyprodukowane w rzeźni, zakładzie rozbioru lub przetwórstwa, wyznaczonych przez PLW do tego celu w sposób zabezpieczający pełne wydzielenie cyklu produkcji,
lub
- świnie wywożone do rzeźni muszą przebywać na terenie danego gospodarstwa nieprzerwanie minimum 30 dni,
- żadne inne świnie ze strefy „niebieskiej” i „czerwonej” nie mogą być wprowadzane do tego stada w ciągu ostatnich 30 dni,
- należy przeprowadzić badanie laboratoryjne stada w ciągu 15 dni przed planowanym przemieszczeniem,
- badanie kliniczne 24 godziny przez ubojem,
- wystawienie świadectwa zdrowia przez lek. wet.
Pozyskane w ten sposób mięso powinno być oznaczone znakiem w kształcie owalu.

Przemieszczanie świń poza obszar strefy „czerwonej” możliwe jest do rzeźni położonej poza obszarami objętymi ograniczeniami, wyłącznie po spełnieniu następujących wymagań:
- świnie wywożone do rzeźni muszą przebywać na terenie danego gospodarstwa nieprzerwanie minimum 30 dni,
- żadne inne świń nie mogą być wprowadzane do tego stada w ciągu ostatnich 30 dni,
-należy przeprowadzić badanie laboratoryjne stada w ciągu 15 dni przed planowanym przemieszczeniem,
- badanie kliniczne nie wcześniej niż 24 godziny przez ubojem,
- wystawienie świadectwa zdrowia przez lek. wet.

Świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne niepoddane obróbce, o której mowa w rozporządzeniu MRiRW z dnia 16 września 2010 roku w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniami, nakazom lub zakazom, znakowane są znakiem o takim samym kształcie jak ten naniesiony na półtuszach lub mięsie, z których dany wyrób został pozyskany (koła lub owalu). W przypadku produkcji produktów mięsnych z mięsa wieprzowego oznakowanego kołem, poddanie go obróbce, o której mowa ww. rozporządzeniu umożliwia znakowanie tak otrzymanego produktu owalem.

STREFA ŻÓŁTA
Przemieszczanie świń w obrębie strefy „żółtej” i poza nią do innych obszarów na terytorium Polski możliwe jest między gospodarstwami i do zakładów uboju. Nie ma wymogu przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie przemieszczane w obrębie strefy jak i poza nią muszą posiadać świadectwo zdrowia i badanie kliniczne nie wcześniej niż 24 godziny przez ubojem.

Co do zasady mięso po uboju w rzeźni znajdującej się poza obszarem stref objętych restrykcjami znakowane jest znakiem owalnym, a jego dystrybucja możliwa jest do wszystkich krajów trzecich i wszystkich państw członkowskich (z zachowaniem nakazów w nich obowiązujących).

STREFA RÓŻOWA – W PASKI
Strefa obejmuje obszar zapowietrzony (3km) plus obszar zagrożony (7 km) wokół ognisk (5, 7, 8, 9, 10, 12), które zostały wyznaczone rozporządzeniem wojewody, a poszerzone przez UE do granic administracyjnych gmin, w których znajdują się gospodarstwa z ogniskami. Z obszaru zapowietrzonego obowiązuje zakaz wywozu z gospodarstwa przez 40 dni od ostatniego ogniska. Po 40 dniach, PLW może z pojedynczego ogniska wysłać świnie do rzeźni najlepiej zlokalizowanej w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, lub żywe świnie do dowolnego zakładu utylizacyjnego celem ich zabicia i utylizacji, lub do innego zlokalizowanego w strefie zapowietrzonej obiektu (gospodarstwo, chlewnia).
Przed wysłaniem świń ze strefy zapowietrzonej należy przeprowadzić:
- badanie laboratoryjne stada w ciągu 15 dni przed planowanym przemieszczeniem,
- badanie kliniczne 24 godziny przez ubojem,
- wystawienie świadectwa zdrowia przez lek. wet,
- kontrolę księgi rejestracji świń znajdującej się w gospodarstwie.

Odblokowanie obszaru zapowietrzonego może nastąpić najwcześniej po 45 dniach, po pobieraniu próbek ze wszystkich gospodarstw i poddaniu świń badaniom. W przypadku uzyskania wszystkich wyników ujemnych PLW zdejmuje rygory. Można skrócić okres blokady do 30 dni jeżeli wprowadzimy intensywne badania wszystkich stad.

Odblokowanie obszaru zagrożonego może nastąpić najwcześniej po 40 dniach, po wykonaniu badania klinicznego świń we wszystkich gospodarstwach i ewentualnie (po przeprowadzeniu analizy ryzyka) wykonanie badania laboratoryjnego.

W przypadku wykonania czynności, przy braku objawów ASF (ani ewentualnych wyników dodatnich w kierunku ASF) do PLW zdejmuje rygory. Można skrócić okres blokady do 20 dni jeżeli wprowadzimy intensywne badania wszystkich stad.

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu