kps

kps

CenyRolnicze
22 lipca 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9307 EUR EUR - 4.2797 GBP GBP - 5.0813 DKK DKK - 0.5735
Archiwum


22.07.2024 13:46 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,70-9,50 zł/kg, średnia: 9,04 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

22.07.2024 MATIF: pszenica WRZ24: 225,75 (+0,89%), kukurydza SIE24: 221,25 (+0,57%), rzepak SIE24: 493,75 (+1,49%)

Sprzedam warchlaki krajowe 100-150szt, 30kg, tel:781-576-361

21.07.2024 SPRZEDAM 200 TUCZNIKÓW, 120 kg, 58%, łódzkie, bełchatowski, 97-403, tel.: 511 739 552

20.07.2024 SPRZEDAM 50 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, podlaskie, siemiatycki, 17-322, tel.: 724 366 963

17.07.2024 KUPIĘ 1250 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30-35 kg, mazowieckie, łosicki, 08-200, tel.: 695 728 863

Dodaj komunikat

agrifirm

modele rolnicze

Egzekucja – czego komornik nie może zabrać rolnikowi

Magdalena Kopeć
komornik, rolnik, egzekucja

Prowadzenie gospodarstwa rolnego może wiązać się z koniecznością zaciągnięcia kredytu. W przypadku braku zapłaty wierzyciel kieruje sprawę do sądu, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego (jest to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności) zwykle kieruje sprawę do komornika w celu wyegzekwowania należności. Zgodnie z Kodeksem cywilnym istnieją określone rodzaje przedmiotów, które komornik nie może zająć rolnikowi.

 

Co jest tytułem egzekucyjnym?

 

Tytułami egzekucyjnymi są:

1) prawomocny wyrok Sądu;

2) ugoda zawarta przed sądem;

3) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji;

5) bankowy tytuł egzekucyjny (zwany BTE - z dniem 27 listopada 2015 r. zostały uchylone przepisy zezwalające bankom na wystawianie BTE, nadal jednak może być prowadzone postępowanie egzekucyjne na podstawie BTE, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności przed dniem 27 listopada 2015 r.);

6) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustaw szczególnych  podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

 

Egzekucja komornicza

 

Komornik może między innymi zająć rachunek bankowy dłużnika, jego ruchomości, nieruchomości lub nadpłatę podatku dochodowego.

 

Zgodnie z art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji:

1) przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;

2) pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

3) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

4) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

5) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

6) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

7) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

8) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

 

egzekucja komornik kopec 1 cenyrolnicze pl

Fot. 1 – Istnieją ograniczenia egzekucji sądowej w przypadku dłużnika będącego rolnikiem.

 

Ponadto, zgodnie z art. 8291 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne egzekucji nie podlegają:

1) stado podstawowe zwierząt gospodarskich:

a) bydła mlecznego,

b) bydła mięsnego,

c) koni,

d) kóz,

e) owiec,

f) świń,

g) drobiu,

h) zwierząt futerkowych,

i) innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika;

2) zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz źrebięta do 6 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy;

3) stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;

4) zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;

5) rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami;

6) podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w liczbie niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym dłużnika, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;

7) silosy na zboża i pasze;

8) zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;

9) materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;

10) zapasy opału na okres 6 miesięcy;

11) nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;

12) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1–4, do najbliższych zbiorów;

13) podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;

14) zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych;

15) budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;

16) budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym dłużnika wraz z wyposażeniem.

 

 

krowy komornik egzekucja kopec cenyrolnicze pl 

Fot. 2 Komornik co do zasady nie może zająć rolnikowi stada podstawowych zwierząt gospodarskich.

 

Opinia izb rolniczych

 

Niezależnie od wyłączeń wskazanych powyżej, egzekucji nie podlegają nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, o których mowa w art. 8291 pkt 6, 8, 9, 11–13 i 15, ponad ilości wymienione w tych przepisach, jeżeli komornik, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, uzna je za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa.

 

Szczegóły tej procedury reguluje art. 8292§ 2-§ 6 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Wyłączenia z egzekucji zajętych zwierząt hodowlanych

 

Zgodnie z art 8293 Kodeksu postępowania cywilnego zajęte zwierzęta hodowlane w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wyłącza się spod egzekucji, jeżeli nie mogą być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnieją warunki do dalszej hodowli tych zwierząt.

 

Wyjątki

 

Zgodnie z art. 8294 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o egzekucję alimentów lub renty mającej charakter alimentów, jak również w sprawach o egzekucję należności powstałych w związku z pracą zarobkową, wykonywaną w gospodarstwie rolnym dłużnika, nie stosuje się przepisów art. 8291 pkt 1, 3–5 i 14 oraz art. 8292 Kodeksu postępowania cywilnego, chyba że egzekucja dotyczy świadczeń zaległych za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli w toku egzekucji doszło do sprzedaży rzeczy ruchomej albo przejęcia jej na własność przez wierzyciela, a cena nabycia przekracza wysokość zaległości za okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nadwyżkę zalicza się na poczet pozostałych wymagalnych świadczeń.

 

komornik egzekucja 4 kopec cenyrolnicze pl

Fot. 3 – Komornik co do zasady nie może zająć rolnikowi budynków gospodarczych i gruntów rolnych niezbędnych do hodowli zwierząt, w odpowiedniej do produkcji proporcji.

 

Ważne!

 

Przepisów art. 8291-8294 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu