kps

skiba

CenyRolnicze
05 czerwca 2023, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.1933 EUR EUR - 4.4851 GBP GBP - 5.2031 DKK DKK - 0.6021
Archiwum


05.06.2023 14:09 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,80 zł/kg, średnia: 8,23 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

05.06.2023 MATIF: pszenica WRZ23: 230,50 (+2,90%), kukurydza CZE23: 200,00 (+5,26%), rzepak SIE23: 423,50 (+4,18%)

04.06.2023 SPRZEDAM 4 BYKI, mięsny, 630 kg, podlaskie, suwalski, 16-402, tel.: 797 393 225

04.06.2023 SPRZEDAM 130 JAJ, rozmiar M, wielkopolskie, koniński, 62-573, tel.: 570 790 300

31.05.2023 KUPIĘ 1950 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

31.05.2023 SPRZEDAM 8 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, lidzbarski, 11-106, tel.: 517 069 018

31.05.2023 SPRZEDAM 1 T PSZENŻYTA, trans. rolnika, podkarpackie, Tarnobrzeg, 39-400, tel.: 794 707 102

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Czy konieczne jest pozwolenie na budowę silosu?

Magdalena Kopeć
budowa, silosu, prawo, dofinansowanie

W przypadku konieczności przechowywania zboża, dobrym rozwiązaniem jest magazynowanie go w silosie. Postawienie go wiąże się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia budowy, a w niektórych przypadkach uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Silos jako budowla

 

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane silos jest zaliczany do budowli, przez którą ustawodawca rozumie każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

 

Budowa silosów

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo budowlane nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) płyt do składowania obornika,

b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,

c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,

d) silosów na kiszonkę.

Przekroczenie chociażby jednego z parametrów, o których mowa w pkt c powyżej wyklucza możliwość dokonania zgłoszenia i skutkuje wymogiem uzyskania dla planowanej inwestycji pozwolenia na budowę.

 

Zgłoszenie budowy

Reguluje art. 30 ustawy. Wówczas wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia budowy. Trzeba również złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Należy również przedłożyć odpowiednie szkice i rysunki (w zależności od potrzeb).

 

Uzyskanie pozwolenia na budowę

 

Należy wówczas właściwemu organowi przedłożyć dokumenty wskazane w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć w szczególności:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:

a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo

b) elektronicznej

- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

silosy budowa kopec 1 cenyrolniczE pl

Fot. 1 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa zasady związane z budową budowli rolniczych.

 

Budowle rolnicze

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie za budowle rolnicze rozumie się budowle na potrzeby rolnictwa i przechowalnictwa produktów rolnych, w szczególności takie jak: zbiorniki na nawozy naturalne płynne, zbiorniki na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego.

 

Odległość silosów

 

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej:

1) 8 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;

2) 8 m od budynków innych niż budynki inwentarskie i gospodarcze;

3) 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;

4) 15 m od składu węgla i koksu;

5) 4 m od granicy działki sąsiedniej.

 

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton powinna wynosić co najmniej:

1) 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich, jednak nie mniej niż 15 m od okien i drzwi w tych pomieszczeniach oraz budynkach;

2) 8 m od budynków innych niż budynki inwentarskie;

3) 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;

4) 15 m od składu węgla i koksu;

5) 4 m od granicy działki sąsiedniej.

 

Odległość silosów na kiszonki powinna wynosić co najmniej:

1) 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, jednak nie mniej niż 30 m od okien i drzwi w tych pomieszczeniach;

2) 50 m od magazynów środków spożywczych, a także od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych;

3) 8 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;

4) 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;

5) 15 m od składu węgla i koksu;

6) 5 m od granicy działki sąsiedniej.

 

Silosy na kiszonki powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne.

 

silos budowla kopec cenyrolnicze pl

Fot. 2 – Silos jest budowlą.

 

Zakaz stosowania toksycznych związków chemicznych

 

W silosach na zboże i pasze jest niedopuszczalne stosowanie toksycznych związków chemicznych i materiałów budowlanych o stężeniu naturalnych izotopów promieniotwórczych większym od stężenia określonego w przepisach w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

 

Konstrukcja silosów na kiszonki

 

Powinna zapewniać ochronę przed oddziaływaniem soków powstałych w procesie kiszenia oraz przenikaniem tych soków do środowiska – w tym celu należy wykonać odpowiednie spadki i kanaliki do odprowadzania soków do szczelnych studzienek.

 

Otulina zbrojenia

 

Zgodnie z § 38 ust. 1 w/w Rozporządzenia żelbetowe elementy budowli rolniczych narażone na działanie korozji powinny być wykonane z betonu szczelnego klasy co najmniej C16/20 zbrojonego stalą węglową o niepodwyższonej wytrzymałości.

 

W elementach, o których mowa powyżej, należy stosować zbrojenie z naddatkiem na korozję. Złącza elementów żelbetowych, dla których beton nie stanowi dostatecznej ochrony, należy zabezpieczać powłokami ochronnymi lub wykonywać ze stali nierdzewnej.

 

Minimalna otulina zbrojenia w elementach, o których mowa w § 38 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, powinna wynosić:

1) 50 mm od strony środowiska powodującego korozję w silosach na kiszonki;

2) 30 mm w ścianach i dnach leja silosów na zboże i pasze, w których beton powinien spełniać dodatkowo warunek podwyższonej ścieralności.

 

Projekty budowli

 

Budowle rolnicze i urządzenia budowlane z nimi związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru lub wybuchu, a w przypadku wystąpienia pożaru – w sposób zapewniający zachowanie nośności ogniowej konstrukcji przez określony czas, przy czym dla konstrukcji nośnej zamkniętych zbiorników na nawozy naturalne płynne, zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, silosów na kiszonki oraz silosów na zboże i pasze wyniesionych ponad ziemię zapewnia się klasę odporności ogniowej co najmniej R 30.

 

ulatwienia przy budowie silosow kopec cenyrolnicze pl

Fot. 3 – Ustawa z 9 maja 2023 r. wprowadza ułatwienia przy budowie silosów.

 

Projektowane zmiany

 

W ustawie z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym zamieszczono nowelizację przepisów w zakresie budowy silosów.

 

Ustawa przewiduje, że zgłoszeniu będzie podlegać budowa naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m.

 

Zgłoszeniu będzie też podlegać budowa jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

 

Zgłoszeniu podlegać również będzie budowa obiektów budowlanych służących przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich. W przypadku wyżej wymienionych obiektów budowlanych trzeba będzie dostarczyć dokumentację techniczną zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonaną przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

 

Ponadto nie będzie wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie, o którym mowa w art. 30 w przypadku budowy jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

 

Ustawa przewiduje również przepisy przejściowe (art. 4), w stosunku do budowy silosów już rozpoczętych. Do postępowań już wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy i niezakończonych przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Wymaga dodania, iż tekst niniejszej ustawy może jeszcze ulec zmianie. Link do procedowanej ustawy (kliknij) W dniu 9 maja 2023 r. Sejm uchwalił przedmiotową ustawę. W dniu 10 maja 2023 r. ustawę przekazano Marszałkowi Senatu oraz Prezydentowi.

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu