zm skiba

skiba

CenyRolnicze
25 września 2023, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3188 EUR EUR - 4.5892 GBP GBP - 5.2783 DKK DKK - 0.6155
Archiwum


25.09.2023 12:44 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,70 zł/kg, średnia: 8,25 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

23.09.2023 SPRZEDAM 130 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, śląskie, lubliniecki, 42-289, tel.: 501 068 799

22.09.2023 MATIF: pszenica GRU23: 235,75 (-0,21%), kukurydza LIS23: 209,25 (+0,48%), rzepak LIS23: 441,25 (+0,40%)

22.09.2023 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

22.09.2023 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, kujawsko-pomorskie, rypiński, 87-510, tel.: 503 504 162

21.09.2023 SPRZEDAM 54 T RZEPAKU, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

21.09.2023 SPRZEDAM 80 T KUKURYDZY, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

19.09.2023 SPRZEDAM 1000 T KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, lipski, 27-300, tel.: 517 572 223

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Magdalena Kopeć
ochrona roślin, oprysk, pestycydy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o ochronie roślin "środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem". 

 

Wyróżnia się następujące zasady:

 

1. Stosowanie integrowanej ochrony roślin.

 

Zgodnie z paragrafem 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin"integrowana ochrona roślin obejmuje wszystkie dostępne działania i metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w tym stosowanie przede wszystkim działań lub metod niechemicznych, a w szczególności:

1) stosowanie płodozmianu, terminu siewu lub sadzenia, lub obsady roślin, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,

2) stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych, w tym stosowanie mechanicznej ochrony roślin,

3) wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,

4) stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,

5) przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i innych przedmiotów, zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,

6) ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych

- jeżeli stosowanie danego działania lub metody jest możliwe, pozwala na ograniczenie występowania organizmów szkodliwych lub efektywną ochronę roślin przed tymi organizmami, stwarza mniejsze zagrożenie dla środowiska niż działania lub metody chemiczne oraz jest ekonomicznie uzasadnione".

 

2. Zakup środków ochrony roślin tylko od zarejestrowanych sprzedawców.

 

Środki ochrony roślin należy nabywać od sprzedawców, którzy uzyskali wpis do rejestru na prowadzenie przedmiotowej działalności od Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Na stronie Inspekcji można sprawdzić, czy dany podmiot jest zarejestrowany: Rejestry / Środki ochrony roślin i nawozy / Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (piorin.gov.pl)

 

3. Stosowanie wyłącznie zarejestrowanych środków zgodnie z etykietą.

 

Można stosować środki, które uzyskały zezwolenie lub pozwolenie na handel równoległy.

 

Wykaz dostępnych środków ochrony roślin znajduje się na stronie:

Rejestr Środków Ochrony Roślin - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Na stronie Ministerstwa znajdują się także etykiety:

Etykiety, zezwolenia, pozwolenia i decyzje środków ochrony roślin - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

etykiety oprysk kopec cenyrolnicze pl

Fot. 1 - Zapisów etykiet należy bezwzględnie przestrzegać.

 

Zapisów etykiet należy bezwzględnie przestrzegać. Zakazane jest stosowanie środków ochrony roślin na rośliny oraz agrofagi, które nie zostały wymienione w etykiecie. Zakazane jest przekraczanie zalecanych dawek i liczby dopuszczonych zabiegów.

 

Wymaga dodania, iż zgodnie z art. 29 ustawy o środkach ochrony roślin wprowadzanie do obrotu chemicznych substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków, składników obojętnych i adiuwantów oraz nadzór nad ich wprowadzaniem do obrotu odbywa się zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

 

4. Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

 

Użytkownicy profesjonalni zobowiązani są do przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin. Przykładowo środki ochrony roślin co do zasady stosuje się na terenie otwartym przy użyciu sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek. Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

 

5. Obowiązek szkoleniowy.

 

 

Osoby, które sprzedają, ale i te, które stosują środki ochrony roślin zobowiązane są do posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu specjalistycznego szkolenia.

 

Co istotne, zgodnie z art. 31 ustawy o środkach ochrony roślin zabrania się:

1) zbywania środka ochrony roślin oraz składania oferty zbycia takiego środka:

a) osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie niepełnoletniej,

b) w opakowaniu zastępczym,

c) w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, chyba że w przypadku środka ochrony roślin przeznaczonego dla użytkownika nieprofesjonalnego środek ten jest przechowywany pod zamknięciem w sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub paszą,

d) przy zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych),

e) po upływie terminu jego ważności, z zastrzeżeniem art. 24;

 

2) podawania informacji niezgodnych z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 1-3 lub ust. 4 lit. a-d lub lit. f-h rozporządzenia nr 1107/2009.

 

kalibracja sprzetu rolniczego piorin kopec cenyrolnicze pl

Fot. 2 - Użytkownik jest zobowiązany do posiadania sprawnego i skalibrowanego sprzętu rolniczego.

 

6. Obowiązek posiadania niewadliwego sprzętu i jego przegląd.

 

Posiadacze np. opryskiwaczy są zobowiązani do dokonywania przeglądu sprzętu potwierdzających jego sprawność techniczną. Pierwsze badanie przeprowadza się nie później niż przed upływem 5 lat od dnia jego zakupu.

 

Wymagania wobec sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin reguluje art. 48 ustawy o środkach ochrony roślin. Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin reguluje rozdział 7 wyżej wymienionej ustawy.

 

7. Obowiązek udokumentowania przeprowadzonego zabiegu.

 

Użytkownik profesjonalny ma obowiązek prowadzić i przechowywać dokumentację w zakresie stosowanych środków ochrony roślin przez okres 3 lat.

 

Ponadto jest on zobowiązany do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o środkach ochrony roślin.

 

Środki karne i administracyjne

 

Niestosowanie się do powyższych zasad zagrożone jest sankcją w postaci kary grzywny lub kary administracyjnej. Katalog sankcji zawarty jest w Rozdziale 9 ustawy o środkach ochrony roślin.

 

 

Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu