zm skiba

skiba

CenyRolnicze
07 grudnia 2022, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.4834 EUR EUR - 4.6968 GBP GBP - 5.4380 DKK DKK - 0.6314
Archiwum


07.12.2022 14:13 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,20-8,30 zł/kg, średnia: 7,67 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

06.12.2022 MATIF: pszenica GRU22: 308,25 (-1,60%), kukurydza MAR23: 288,50 (-1,11%), rzepak LUT23: 569,75 (+0,35%)

05.11.2022 SPRZEDAM 300 T RZEPAKU, transport firmowy, pomorskie, słupski, 76-231, tel.: 607 157 735

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 800 kg, wielkopolskie, nowotomyski, 64-310, tel.: 697 461 299

05.12.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 609 352 749

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 500 kg, lubelskie, chełmski, 22-360, tel.: 782 978 804

05.12.2022 SPRZEDAM 14 BYKÓW, mięsny, 650 kg, podlaskie, hajnowski, 17-207, tel.: 606 701 863

04.12.2022 SPRZEDAM 25 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, kępiński, 63-645, tel.: 661 063 751

04.12.2022 SPRZEDAM 22 JAŁÓWKI, mieszaniec, 480 kg, lubuskie, strzelecko-drezdenecki, 66-542, tel.: 606 719 472

01.12.2022 SPRZEDAM 50 TUCZNIKÓW, 120 kg, 57%, kujawsko-pomorskie, brodnicki, 87-305, tel.: 691 505 034

01.12.2022 SPRZEDAM 400 TUCZNIKÓW, 110 kg, 56%, dolnośląskie, złotoryjski, 59-500, tel.: 502 479 710

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Umowa użyczenia sprzętu rolniczego

Magdalena Kopeć
umowa użyczenia sprzętu rolniczego

Mechanizacja produkcji spowodowała konieczność zakupu sprzętów. Rolnicy mogą je sobie użyczać, chroniąc swoje interesy poprzez zabezpieczenie odpowiednią umową. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

 

Prawo posiadania rzeczy. Wystarczy, by użyczający był posiadaczem rzeczy.

 

Forma umowy

 

Umowa użyczenia rzeczy może być zawarta w dowolnej formie (tj. ustnej, pisemnej, dokumentowej, elektronicznej, w formie aktu notarialnego lub przez czynności konkludentne, tzn. zachowania wskazujące na zawarcie przez strony umowy)1.

 

Co powinna zawierać umowa?

 

Umowa powinna zawierać w szczególności:

- oznaczenie stron umowy;

- oznaczenie rzeczy przeznaczonej do użyczenia;

- zasady używania rzeczy;

- obowiązki i uprawnienia użyczającego;

- obowiązki i uprawnienia biorącego;

- czas trwania umowy;

- okres wypowiedzenia umowy.

 

Czas trwania umowy

 

Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.

 

Sposób używania rzeczy

 

Biorący może rzecz używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu, chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej. Biorący ma zakaz oddania do używania rzeczy osobie trzeciej, bez zgody użyczającego.

 

umowa uzyczenia 1 kopec cenyrolnicze pl

Fot. 1 – Umowa użyczenia cechuje się nieodpłatnością.

 

Wady rzeczy użyczonej

 

Wada może być fizyczna, prawna, jawna lub ukryta. Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. To biorący musi udowodnić, że wada była znana użyczającemu, z zastrzeżeniem iż powyższej regulacji nie stosuje się do wad, które biorący mógł z łatwością zauważyć. Z kolei odpowiedzialność użyczającego zależy od jego wiedzy na temat występowania wad. Samo istnienie wad nie jest wystarczające do przypisania mu odpowiedzialności, jeżeli o istnieniu wady nie wiedział2. Strony w drodze umowy mogą zmodyfikować zasady odpowiedzialności za wady rzeczy, jak i je wyłączyć3.

 

Nakłady na rzecz

 

Biorący ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej, do której można zaliczyć koszty konserwacji, bieżących remontów i napraw. Poprzez zwykłe koszty utrzymania należy rozumieć wydatki i nakłady pozwalające zachować rzecz w stanie niepogorszonym, utrwalającym jej właściwości i przeznaczenie. Chodzi więc o takie koszty, których poniesienie narzuca niezbędna potrzeba zachowania określonego stanu rzeczy4.

 

Nakłady na rzecz bez zgody użyczającego

 

Jeżeli biorący poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia – art. 753 – 755 Kodeksu cywilnego.

 

Nakłady na rzecz za zgodą użyczającego

 

Gdy strony uzgodniły zakres poczynionych przez biorącego na rzecz nakładów i dokonanych w interesie biorącego, ich rozliczenie nie będzie się odbywać na zasadach wskazanych w art. 753- 755 Kodeksu cywilnego. Zgoda użyczającego wskazuje bowiem na istnienie między stronami porozumienia.

 

umowa uzyczenia 2 kopec cenyrolnicze pl

Fot. 2 – Umowa użyczenia może zostać zawarta w dowolnej formie.

 

Odpowiedzialność za przypadkową utratę rzeczy lub jej uszkodzenie

 

Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy:

- jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo

- gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie uległaby utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie.

 

Oznacza to, iż obok odpowiedzialności z tytułu winy (por. art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego) biorący ponosi odpowiedzialność w wymienionych w punkcie 1 i 2 za przypadek, jednak ciężar udowodnienia wystąpienia przesłanki spoczywa na użyczającym.

 

Jeśli wina zostanie udowodniona, biorący nie może zwolnić się z odpowiedzialności i nie może podnosić argumentu, że szkoda nie nastąpiła bez jego winy5.

 

Obowiązek zwrotu takiej samej rzeczy

 

Występuje w przypadku gdy rzecz użyczona, oznaczona co do gatunku (czyli taka, która nie posiada ich cech indywidualizujących, a która jest łatwo zastępowalna) zaginęła lub została zniszczona6.

 

Wygaśnięcie umowy

 

Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Wówczas użyczający ma prawo żądać od biorącego natychmiastowego zwrotu rzeczy.

 

W innych przypadkach, umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Śmierć użyczającego nie powoduje ustania umowy, z kolei śmierć biorącego – tak7.

 

Żądanie zwrotu przed terminem

 

Można również wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony w następujących przypadkach:

- gdy biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy,

- powierzenia rzeczy innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo

- jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy.

 

Powyższy katalog jest otwarty. Strony mogą w umowie określić inne przyczyny wypowiedzenia umowy.

 

UMOWA UZYCZENIA 4 KOPEC CENYROLNICZe PL

Fot. 3  - Strony mają rok od dnia zakończenia trwania umowy na dochodzenie swoich roszczeń.

 

Odpowiedzialność solidarna

 

W przypadku gdy kilka osób wspólnie wzięło rzecz do używania, ich odpowiedzialność jest solidarna.

 

Zwrot rzeczy użyczonej

 

Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym. Zwykłe zużycie rzeczy, będące konsekwencją prawidlowego używania, nie powoduje powstania odpowiedzialności po stronie biorącego.

 

Jeżeli biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie. Wówczas osoba trzecia jest zobowiązana do zwrotu rzeczy, nawet jeśli stosunek łączący go z biorącym nie przewidywał obowiązku zwrotu rzeczy.

 

Strony mogą inaczej uregulować zasady zwrotu rzeczy8.

 

Przedawnienie roszczeń

 

Roczny okres przedawnienia odnosi się do roszczeń:

- użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy,

- biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy.

 

Roszczenia o zwrot nakładów zarówno koniecznych, jak i użytecznych stają się wymagalne z chwilą zwrotu rzeczy9.

 

Co również może być przedmiotem użyczenia oprócz sprzętu rolniczego?

 

Zwierzęta domowe lub hodowlane lub użytkowe, z zastrzeżeniem art. 12 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, nieruchomość, rzeczy ruchome.

 

Magdalena Kopeć

  1. J. Gudowski [w:] J. Gudowski, Kodeks cywilny. Komentarz, tom. IV,  s. 1023.
  2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2019 r., sygn. V ACa 638/19.
  3. J. Gudowski [w:] J. Gudowski, Kodeks cywilny. Komentarz, tom. IV, s. 1027-1028.
  4. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2013 r., I ACa 35/13.
  5. J. Gudowski [w:] J. Gudowski, Kodeks cywilny. Komentarz, tom. IV, s. 1030.
  6. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 października 1922 r., sygn. III Rw. 2241/21, OSP 1923, poz. 547).
  7. J. Gudowski [w:] J. Gudowski, Kodeks cywilny. Komentarz, tom. IV, s. 1031-1032.
  8. J. Gudowski [w:] J. Gudowski, Kodeks cywilny. Komentarz, tom. IV, s. 1036.
  9. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 marca 2014 r., sygn. I ACa 1124/13.
Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu