zm skiba

kojs

CenyRolnicze
07 grudnia 2023, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0199 EUR EUR - 4.3334 GBP GBP - 5.0597 DKK DKK - 0.5813
Archiwum


06.12.2023 14:23 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,20-7,20 zł/kg, średnia: 6,62 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

04.12.2023 MATIF: pszenica GRU23: 223,75 (+0,34%), kukurydza MAR24: 202,50 (+1,25%), rzepak LUT24: 444,75 (+0,79%)

04.12.2023 SPRZEDAM 48 T ŻYTA KONS., transport firmowy, mazowieckie, gostyniński, 09-500, tel.: 609 294 313

04.12.2023 SPRZEDAM 1 KROWĘ, mięsny, 550 kg, warmińsko-mazurskie, lidzbarski, 11-130, tel.: 693 624 031

04.12.2023 SPRZEDAM 100 TUCZNIKÓW, 120 kg, 59%, łódzkie, piotrkowski, 97-340, tel.: 663 557 698

04.12.2023 SPRZEDAM 90-100 TUCZNIKÓW, 133 kg, 58%, mazowieckie, ciechanowski, 06-400, tel.: 791 082 825

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Kierowco miej się na baczności – wkrótce łatwiej będzie stracić prawko

Magdalena Kopeć

Kierowców od początku bieżącego roku obowiązują surowsze regulacje. W górę znacząco wzrosła wysokość mandatów. Od dzisiaj (17 września) łatwiej będzie stracić prawko, gdyż zmianie ulegnie liczba punktów karnych za popełnienie określonego wykroczenia drogowego. Będzie również obowiązywać  recydywa przy wymierzaniu mandatów.

 

Ministerstwo tłumaczy konieczność wprowadzenia zmian potrzebą wyeliminowania niepożądanych zachowań kierowcy, które stwarzają bezpieczeństwo w komunikacji. Nowy system punktowy ma pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie ryzyka niebezpiecznych zdarzeń w relacjach pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego, a co za tym idzie obniży się liczba wypadków drogowych i ich ofiar.

Recydywa wykroczenia drogowego

 

Od dzisiaj obowiązywać będzie nowa regulacja, która wprowadza tzw. recydywę. Jeśli kierowca popełni podobne wykroczenie w okresie 2 lat od pierwszego przewinienia, wysokość należnego mandatu ulegnie dwukrotnemu zwiększeniu. Będzie to przepis sztywny i organ kontrolujący nie będzie mógł wymierzyć niższego mandatu.

 

Od 17 września br. dodany będzie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń, w którym enumeratywnie będzie wskazana lista wykroczeń, która podlega recydywie:

1) spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia - wysokość mandatu 1.500 zł, dla recydywisty 3.000 zł;

2) spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - wysokość mandatu 2.500 zł, dla recydywisty 5.000 zł;

3) nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych - wysokość mandatu 1.500 zł, dla recydywisty 3.000 zł;

4) prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - wysokość mandatu 2.500 złotych; dla recydywisty 5.000 zł;

5) niezatrzymanie się do kontroli drogowej - zagrożone mandatem karnym;

6) przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h - wysokość mandatu 800 zł, dla recydywisty 1.600 zł;

7) niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym - wysokość mandatu 1.000 zł, dla recydywisty 2.000 zł;

8) prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień - wysokość mandatu 1.500 zł, dla recydywisty 3.000 zł;

9) naruszenie przepisów zabraniających wjazd na przejazd kolejowy - wysokość mandatu 2.000 zł; dla recydywisty 4.000 zł.

 

Bieg dwuletniego okresu

 

Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji będą usuwane po upływie 2 lat od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie (a więc termin będzie liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku w przypadku sprawy rozpatrywanej przez sąd).

 

W sytuacji gdy grzywnę w drodze mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub w przypadku gdy nałoży ją w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu naruszeniu będą usuwane z ewidencji po upływie 2 lat od daty zapłaty mandatu za popełnione wykroczenie drogowe.

 

rozporzadzenie mandaty kierowcw kopec ceyrolnicze pl

Fot. 2 – Rozporządzenie MSWiA znacząco podwyższy liczbę punktów karnych za przewinienia drogowe dla kierowców.

 

Ponadto od 17 września zostanie zwiększona ilość punktów karnych za popełnienie określonego przewinienia drogowego.

 

15 punktów będzie można otrzymać za:

1) naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 173, art. 174,  art. 177 § 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244 art. 355 § 1 lub 2 Kodeksu karnego;

2) kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;

3) kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

4) nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

5) omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

6) wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;

7) nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście;

8) niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

9) niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

10) niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

11) przekroczenie dopuszczalnej prędkości o  ponad 70 km/h;

12) niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;

13) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;

14) wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;

15) wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

16) jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;

17) przewożenie więcej niż dwojga  dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;

 

zderzenie samochody kopec cenyrolnicze pl

Fot. 3 - Zasadniczo okres, po którym punkty będą usuwane z ewidencji będzie wynosić 2 lata.

 

18) przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej (odpowiednio 14 punktów karnych za 9 osób lub więcej; 13 punktów za 8 osób lub więcej; 12 punktów za 7 osób lub więcej);

 

14 punktów karnych będzie naliczane za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61-70 km/h.

 

Z kolei 13 punktów karnych będzie można otrzymać za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51-60 km/h. 12 punktów karnych będzie naliczane za:

1) naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia;

2) naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem;

3) nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;

4) naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej.

10 punktów będzie przykładowo naliczane za naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

8 punktów między innymi za przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych.

6 punktów np. za naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie.

 

Zabranie prawka za przekroczenie dozwolonej ilości punktów karnych

 

Z kolei przekroczenie przez kierowcę 24 punktów karnych wiązać się będzie z zatrzymaniem prawa jazdy i koniecznością ponownego zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wówczas starosta będzie wydawał decyzję o skierowaniu osoby posiadającej uprawnienie do kierowania pojazdem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji – na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji.

 

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdem dla młodego kierowcy

 

Ponadto Policjant będzie zobowiązany do zabrania za pokwitowaniem prawa jazdy osobie, która w okresie roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, przekroczy liczbę 20 punktów lub w przypadku stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił:

– przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub

– trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1, 1a lub 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92a § 2, art. 92b, art. 97a lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

Wówczas starosta wydawać będzie decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

 

maksymalna liczba punktow prawo kopec cenyrolnicze pl

fot. 4 - Maksymalna liczba punktów jaką będzie można przypisać za jedno naruszenie przepisów wynosić będzie 15 punktów.

 

Nie będzie także już możliwości zmniejszenia ilości punktów karnych poprzez skorzystanie z kursu reedukacyjnego prowadzonego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

 

Jak widać, przepisy restrykcyjnie podchodzą do naruszania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, Kodeksu wykroczeń i aktów wykonawczych wydanych do ustaw. Kierowcy muszą się mieć na baczności, by nie stracić uprawnień do kierowania pojazdem.

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł lub uważasz, iż istnieje zagadnienie prawne warte przeanalizowania, skontaktuj się z Redakcją. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia.

 

Magdalena Kopeć

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu