zm skiba

kojs

CenyRolnicze
05 grudnia 2022, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.4415 EUR EUR - 4.6898 GBP GBP - 5.4558 DKK DKK - 0.6306
Archiwum


05.12.2022 13:31 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,50-8,60 zł/kg, średnia: 7,93 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

05.12.2022 MATIF: pszenica GRU22: 313,25 (-2,26%), kukurydza MAR23: 291,75 (-0,93%), rzepak LUT23: 567,75 (+0,18%)

05.11.2022 SPRZEDAM 300 T RZEPAKU, transport firmowy, pomorskie, słupski, 76-231, tel.: 607 157 735

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 800 kg, wielkopolskie, nowotomyski, 64-310, tel.: 697 461 299

05.12.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 609 352 749

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 500 kg, lubelskie, chełmski, 22-360, tel.: 782 978 804

04.12.2022 SPRZEDAM 25 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, kępiński, 63-645, tel.: 661 063 751

04.12.2022 SPRZEDAM 22 JAŁÓWKI, mieszaniec, 480 kg, lubuskie, strzelecko-drezdenecki, 66-542, tel.: 606 719 472

01.12.2022 SPRZEDAM 50 TUCZNIKÓW, 120 kg, 57%, kujawsko-pomorskie, brodnicki, 87-305, tel.: 691 505 034

01.12.2022 SPRZEDAM 400 TUCZNIKÓW, 110 kg, 56%, dolnośląskie, złotoryjski, 59-500, tel.: 502 479 710

30.11.2022 SPRZEDAM 38000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 2.4 kg, śląskie, żywiecki, 34-370, tel.: +421917541591

30.11.2022 SPRZEDAM 55 TUCZNIKÓW, 115 kg, 58%, wielkopolskie, pilski, 64-850, tel.: 604 918 776

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej a obowiązek ubezpieczeniowy w KRUS

Magdalena Kopeć
Rolnik może prowadzić działalność gospodarczą i być ubezpieczonym w KRUS. Po przekroczeniu określonej kwoty zostaje jednak włączony do ZUS. Jakie są zasady podlegania ubezpieczeniom?
O tym w niniejszym artykule.
 

Podmioty podlegające ubezpieczeniom w KRUS

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązkowi podlegania ubezpieczeniom podlega:

1) rolnik,

2) małżonek rolnika (chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym),

3) domownik,

4) pomocnik rolnika.


Obowiązek ubezpieczeniowy

Art. 16 ust. 1 ustawy wskazuje jakie osoby podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy, z kolei art. 16 ust. 2 ustawy wymienia osoby, które mogą podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek.
Obowiązkowi ubezpieczeń nie podlega osoba, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemulub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Mogą ją prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizyczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem:

1) wspólników spółek prawa handlowego,

2) osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:
a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono,

2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Rolnik lub domownik może prowadzić działalność gospodarczą lub współpracować przy prowadzeniu tej działalności i nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS!
Warunkiem jest podleganie rolniczemu ubezpieczeniu przez rolnika lub domownika w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata oraz:

1) złożenie w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności na formularzu: _KRUS_UD-24_2021_02_oswiadczenie_dz_gospodarcza.pdf

2) jednocześnie nadal prowadzenie działalności rolniczej lub stałe wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym;
 
3) brak wykonywania pracy w charakterze pracownika i niepozostawanie w stosunku służbowym;

4) brak ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła kwoty 3723 zł (w 2022 r.)

Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych i jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W orzecznictwie wskazuje się, iż sam fakt opłacania składek w ramach systemu ubezpieczenia rolników - w związku z niepodzielnością składki ubezpieczeniowej, tj. obowiązkiem opłacania jej kwartalnie - nie jest równoznaczny z podleganiem rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu (por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 28 marca 2006 r., I UK 218/05).
 
 
kon w rzepaku
 
Trzyletni staż ubezpieczenia rolniczego powinien przypadać bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 
Ulga na start

W przypadku gdy rolnik lub domownik zamierza prowadzić pozarolniczą działalność i nie spełnia warunków do objęcia go rolniczym ubezpieczeniom społecznym na zasadach wskazanych powyżej, a w okresie prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu w ZUS przez okres do pierwszych 6 miesięcy, do czasu objęcia tym ubezpieczeniem przez ZUS zobowiązany jest do opłacania składek do KRUS na dotychczasowych zasadach.
Rolnik lub domownik mają obowiązek złożenia zaświadczenia albo oświadczenia do KRUS o nieprzekroczeniu granicznej, rocznej kwoty podatku dochodowego wraz z oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego (chyba że ten rolnik lub domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym) do dnia 31 maja każdego roku podatkowego!


Skutki niezłożenia zaświadczenia/oświadczenia

Niezachowanie terminu złożenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności.
Niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia o nieprzekroczeniu granicznej, rocznej kwoty podatku dochodowego lub niezachowanie terminu do złożenia wskazanych dokumentów jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z dniem, do którego rolnik lub domownik obowiązany był złożyć zaświadczenie albo oświadczenie w KRUS, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia albo oświadczenia.
Możliwe jest przywrócenie terminów do złożenia wyżej wymienionych dokumentów na wniosek osoby zainteresowanej pod warunkiem wykazania, iż niezachowanie terminu nastąpiło wskutek „zdarzeń losowych”.


Obowiązek powiadomienia KRUS

Rolnik jest obowiązany, bez wezwania KRUS w terminie 14 dni do zgłaszania osób podlegających ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz do informowania o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.
W przypadku zatajenia prowadzenia działalności pozarolniczej możliwe jest wyłączenie rolnika lub domownika z ubezpieczenia rolniczego z datą wsteczną!


Odebranie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia

Rolnik/domownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a pracownik KRUS pouczyć rolnika/domownika o skutkach prawnych złożenia tego oświadczenia. Wzmiankę o udzielonym pouczeniu zamieszcza się w decyzji. KRUS niezwłocznie przesyła właściwemu oddziałowi ZUS odpis decyzji o podleganiu rolniczemu ubezpieczeniu lub o jego ustaniu, jak i złożone przez rolnika/domownika oświadczenie.
Rolnik/domownik wykonuje działalność gospodarczą od chwili wskazanej przez niego jako datę podjęcia tej działalności! Jest to domniemanie faktyczne, które w określonym przypadku może zostać obalone wskutek przeprowadzenia dowodów przeciwnych.
 
 
komputer i notes
 
KRUS prowadzi ewidencję okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek za każdego ubezpieczonego.
 
Sprawowanie opieki nad dzieckiem a prowadzenie działalności pozarolniczej

W przypadku gdy rolnik lub domownik sprawuje opiekę nad dzieckiem możliwe jest sfinansowanie za niego składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z budżetu państwa pod warunkiemzaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej albo współpracy przy wykonywaniu tej działalności albo zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej – w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (zawieszenie można dokonać w nie więcej niż 5 częściach).


Wydanie decyzji

Prezes KRUS wydaje decyzje w sprawach między innymi podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia, wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie, zmiany warunków ubezpieczenia, a także stwierdzenia obowiązku opłacania składki dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej.
 
 
ciagnik na polu
 
Od decyzji Prezesa KRUS przysługuje prawo odwołania do Sądu.
 
Wniesienie odwołania do sądu od decyzji ustalającej podleganie ubezpieczeniu i obowiązek opłacania należności z tytułu składek na to ubezpieczenie nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.


Wysokość składki

Składka miesięczna za każdego ubezpieczonego wynosi 10 % emerytury podstawowej (w II kwartale 2022 r. wynosi 108 zł), a w przypadku gdy rozpoczyna on prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej składka wynosi dwukrotność kwoty określonej powyżej.
Wysokość kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne można sprawdzić na stronie: Wymiar kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (krus.gov.pl)
W przypadku gdy okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu jest krótszy niż miesiąc, wysokość składki oblicza się proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu w tym miesiącu.


Terminy opłacania składek

Składki na ubezpieczenie opłaca się co kwartał. Termin płatności przypada ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.


Przedawnienie należności z tytułu składek

Ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem art. 41 b ust. 2–7 ustawy.
Egzekucję należności z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzi się w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Jeśli zainteresował Cię ten artykuł lub uważasz, iż istnieje zagadnienie prawne warte przeanalizowania, skontaktuj się z Redakcją. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia.

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu