zm skiba

kps

CenyRolnicze
05 grudnia 2022, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.4415 EUR EUR - 4.6898 GBP GBP - 5.4558 DKK DKK - 0.6306
Archiwum


05.12.2022 13:31 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,50-8,60 zł/kg, średnia: 7,93 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

05.12.2022 MATIF: pszenica GRU22: 313,25 (-2,26%), kukurydza MAR23: 291,75 (-0,93%), rzepak LUT23: 567,75 (+0,18%)

05.11.2022 SPRZEDAM 300 T RZEPAKU, transport firmowy, pomorskie, słupski, 76-231, tel.: 607 157 735

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 800 kg, wielkopolskie, nowotomyski, 64-310, tel.: 697 461 299

05.12.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 609 352 749

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 500 kg, lubelskie, chełmski, 22-360, tel.: 782 978 804

04.12.2022 SPRZEDAM 25 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, kępiński, 63-645, tel.: 661 063 751

04.12.2022 SPRZEDAM 22 JAŁÓWKI, mieszaniec, 480 kg, lubuskie, strzelecko-drezdenecki, 66-542, tel.: 606 719 472

01.12.2022 SPRZEDAM 50 TUCZNIKÓW, 120 kg, 57%, kujawsko-pomorskie, brodnicki, 87-305, tel.: 691 505 034

01.12.2022 SPRZEDAM 400 TUCZNIKÓW, 110 kg, 56%, dolnośląskie, złotoryjski, 59-500, tel.: 502 479 710

30.11.2022 SPRZEDAM 38000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 2.4 kg, śląskie, żywiecki, 34-370, tel.: +421917541591

30.11.2022 SPRZEDAM 55 TUCZNIKÓW, 115 kg, 58%, wielkopolskie, pilski, 64-850, tel.: 604 918 776

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Bezpieczna obsługa maszyn rolniczych

Magdalena Kopeć
ciągnik, Magdalena Kopeć

Mechanizacja rolnictwa umożliwiła rolnikom uprawę dużych areałów. Niestety urządzenia bywają awaryjne i są przyczyną wypadków przy pracy rolniczej, dlatego tak ważna jest prewencja i znajomość regulacji prawnych w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy. KRUS w wydawanych broszurach informacyjnych wskazuje, iż przyczynami wypadków najczęściej są: zły stan techniczny maszyn, brak osłon, niesprawny układ kierowniczy, używanie maszyn wyeksploatowanych lub nieprzystosowanych do określonych zadań, regulacja i smarowanie maszyn  w ruchu oraz manipulowanie przy nich, używanie nieodpowiedniej odzieży, remontowanie sprzętu we własnym zakresie bez odpowiednich kwalifikacji, zaplecza warsztatowego czy narzędzi.

 

Rolnicy powinni w szczególności stosować się do przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy przy obsłudze sprzętu powinni przestrzegać zasad określonych przez producentów w instrukcjach obsługi, a maszyny i narzędzia do prac rolniczych i melioracyjnych powinny być przechowywane w miejscach zadaszonych oraz w sposób zapobiegający okaleczeniu ludzi bądź zwierząt.

 

Rozporządzenie reguluje, iż przed uruchomieniem samojezdnego sprzętu rolniczego należy sprawdzić stan techniczny układu hamulcowego, instalacji rozruchowej i oświetleniowej, układu kierowniczego, zespołu jezdnego oraz układu zawieszenia narzędzi i zaczepu transportowego.

 

W rozporządzeniu określono, iż silniki elektryczne, włączniki i wyłączniki, gniazda bezpiecznikowe, punkty świetlne, tablice rozdzielcze i inne połączenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed pyłem, wilgocią, olejami napędowymi, gazami i innymi czynnikami mogącymi powodować porażenie prądem.

 

Ponadto każdy sprzęt rolniczy powinien być wyposażony w:

1) osłony zespołów i części ruchomych mogących stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących ten sprzęt,

2) narzędzia niezbędne do bezpiecznej jego obsługi.

 

W czasie pracy sprzętu rolniczego niedopuszczalne jest odchylanie, zdejmowanie i zakładanie osłon lub innych zabezpieczeń.

 

Należy pamiętać, iż w przypadku wypadku przy pracy rolniczej komisja ustalająca jej przebieg winna wszechstronnie przeanalizować zgromadzony materiał dowodowy w sprawie. Przykładowo zbadać, czy istnienie wady w maszynie polegającej na braku odpowiednich osłon nie było przyczyną wypadku.

 

Konieczność unieruchomienia silnika podczas kontaktu rolnika z maszyną

 

Rozporządzenie wprost reguluje, iż kontrola stanu technicznego, regulowanie, wykonywanie doraźnych napraw i prac konserwacyjnych oraz czyszczenie części lub zespołów roboczych sprzętu rolniczego dopuszczalne są po uprzednim unieruchomieniu silnika i wyłączeniu wszystkich napędzanych zespołów tego sprzętu. Ponadto podczas każdej przerwy w pracy sprzętu rolniczego jego napęd powinien być wyłączony.

 

Katalog niedopuszczalnych zachowań

 

Zaliczono do nich między innymi wykonywanie napraw pod uniesionymi i nie zabezpieczonymi przed samoczynnym opadnięciem maszynami rolniczymi lub ich zespołami, wskakiwanie na sprzęt lub zeskakiwanie z niego w czasie jego ruchu sprawdzanie poziomu cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia lub otwieranie korka wlewu oleju przy rozgrzanym silniku, pozostawianie uruchomionego sprzętu bez dozoru, używanie sprzętu w pomieszczeniach, w których zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu pyłu, par etyliny lub palnego gazu.

 

Rozporządzenie wprowadza zakaz przebywania osób w strefie działania zespołu roboczego maszyn aktywnych podczas pracy maszyn do uprawy gleby, siewu i pielęgnacji upraw polowych.

 

Fot magdalena kopec ciagnik cenyrolnicze pl

Fot. 2 -  Gospodarstwo rolne zalicza się do przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody.

 

Zasady obsługi maszyn używanych podczas zbiorów

 

Na mocy rozporządzenia dozwolono zakładanie sznurka do aparatów wiążących prasy zbierającej i snopowiązałki po wyłączeniu napędu i unieruchomieniu silnika ciągnikowego, jak i regulowanie wielkości prasowanego snopa podczas pracy prasy stacjonarnej współpracującej z młocarnią.

 

Za niedopuszczalne zachowania uznano:

1) uruchamianie kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i innych roślin, jeżeli w strefie ich działania znajdują się osoby postronne,

2) dokonywanie omłotów w pomieszczeniach gospodarczych przy użyciu kombajnów do zbioru zbóż,

3) używanie kombajnów do zbioru zielonek, zbóż i innych roślin na terenie o pochyleniu powyżej 10 stopni, jeżeli nie zostały uprzednio przystosowane do pracy na takim terenie,

4) używanie ścinacza zielonek, jeżeli osoby postronne znajdują się w odległości mniejszej niż 25 m od pracującej maszyny.

 

Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej obsługi sprzętu, skutkujące śmiercią pracownika może doprowadzić do odpowiedzialności karnej rolnika za nieumyślne spowodowanie śmierci na podstawie art. 155 Kodeksu karnego.

 

Z kolei w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określono, iż podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

1) stosować się do instrukcji obsługi maszyn,

2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,

3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,

4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,

5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,

6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,

7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

 

Ponadto zabroniono palenia tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu, a także używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

 

Fot. 3 Używanie maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego jest niedopuszczalne kopec cenyrolnicze pl

Fot. 3 - Używanie maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego jest niedopuszczalne.

 

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wskazano, iż każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy przeznaczony do jej całkowitego i bezpiecznego zatrzymywania. W przypadku gdy zespołowa obsługa maszyny stwarzałaby zagrożenie dla otoczenia należy zapewnić sygnalizację ostrzegawczą i alarmową - łatwo dostrzegalną i zrozumiałą.

 

Obowiązki pracownika

 

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przełożonego o wadzie maszyny! Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.

 

Zasady postępowania w przypadku uszkodzeń maszyny

 

W rozporządzeniu wskazano, iż maszyny powinny być niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z zasiania energią, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy. Za niedopuszczalne uznano wznowienie pracy maszyny bez usunięcia uszkodzenia. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.

 

sianokosy zbiory kopec magdalena cenyrolniczE pl

Fot. 4 - Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej.

 

Ponadto wprowadzono zakaz napraw, czyszczenia i smarowania maszyn będących w ruchu, z wyjątkiem smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej.

 

W przypadku gdy obsługa naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zlecić wykonywanie powyższych czynności osobom posiadającym odpowiednie przygotowanie.

 

Zasady bezpiecznej obsługi pędni i jej części

 

W rozporządzeniu wskazano, iż w czasie ruchu maszyny niedopuszczalne jest ręczne zakładanie i zrzucanie pasów pędnych, lin i taśm. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu specjalnych urządzeń przeznaczonych do tego celu. Pędnie powinny posiadać urządzenia do zawieszania pasów pędnych zapobiegające zetknięciu się zrzuconych pasów, lin lub taśm z częściami pędni będącymi w ruchu. Pasy pędne, liny i taśmy pędne mogą być napinane, naprawiane, łączone, skracane i smarowane po unieruchomieniu napędu maszyn.

 

Użyczenie sprzętu rolniczego

 

Rolnik jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i prawidłowej organizacji pracy także osobom, które użyczyły mu swoje maszyny - w taki sposób, by nie były one narażone na niebezpieczeństwo wyrządzenia im szkody. Na gospodarzu spoczywa obowiązek ciągłego nadzoru nad ich pracą i dla obowiązku tego nie ma znaczenia, że osoby takie posługują się własnym sprzętem.

 

Rolniku, stosowanie zasad bezpiecznej obsługi maszyny zapobiega powstawaniu wypadków. Przed rozpoczęciem pracy dokonaj przeszkolenia pracowników z obsługi sprzętu. Pamiętaj, iż lepsza jest prewencja niż usuwanie skutków niebezpiecznego zdarzenia.

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz jakieś pytania dotyczące zasad bezpiecznej obsługi sprzętu rolniczego lub inne z zakresu prawa, skontaktuj się z Redakcją. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia.

 

 

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu