kojs

kojs

CenyRolnicze
31 maja 2023, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.2559 EUR EUR - 4.5376 GBP GBP - 5.2567 DKK DKK - 0.6092
Archiwum


31.05.2023 14:16 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,40-8,40 zł/kg, średnia: 7,91 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

31.05.2023 MATIF: pszenica WRZ23: 218,25 (-0,91%), kukurydza CZE23: 217,00 (-0,57%), rzepak SIE23: 395,25 (+2,66%)

31.05.2023 KUPIĘ 1950 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

31.05.2023 SPRZEDAM 8 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, lidzbarski, 11-106, tel.: 517 069 018

31.05.2023 SPRZEDAM 1 T PSZENŻYTA, trans. rolnika, podkarpackie, Tarnobrzeg, 39-400, tel.: 794 707 102

27.05.2023 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 135 kg, 59%, mazowieckie, białobrzeski, 26-807, tel.: 793 005 905

27.05.2023 SPRZEDAM 18000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 2.8 kg, podlaskie, kolneński, 18-520, tel.: 576 433 382

27.05.2023 SPRZEDAM 1000 TUCZNIKÓW, 110 kg, 56%, dolnośląskie, złotoryjski, 59-500, tel.: 502 479 710

Sprzedam warchlaki krajowe 500-1500szt waga 28/30kg. Myco+ Circo, kredytowanie, transport. Tel 500 072 455 / 504 177 184

26.05.2023 KUPIĘ 1 T ŚRUTY SOJOWEJ, transport firmowy, podkarpackie, rzeszowski, 36-052, tel.: 663 516 960

26.05.2023 SPRZEDAM 5 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, podlaskie, suwalski, 16-420, tel.: 601 517 538

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Sankcje za brak polisy OC samochodu

Magdalena Kopeć
ubezpieczenie oc, samochód

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany oprócz dokonywania corocznych przeglądów technicznych do posiadania polisy OC. Brak ubezpieczenia pojazdu rodzi sankcje – na gruncie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Definicja pojazdu mechanicznego

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy za pojazd mechaniczny uważa się:

a) pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

b) pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

 

Definicja pojazdu samochodowego

 

Sięgając do definicji pojazdu samochodowego wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uważa się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

 

Obowiązek posiadania polisy OC

 

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

 

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

Obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na zasadzie wzajemności również na terytoriach innych państw, których zakłady ubezpieczeń są stronami Porozumienia Wielostronnego z zastrzeżeniem, iż ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie, w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy.

 

Początkowa data zawarcia ubezpieczenia

 

Posiadacz pojazdu jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych i pojazdów do jazd testowych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera art. 29 ustawy.

 

oc odszkodowanie wyplata kopec cenyrolnicze pl

 

Zdjęcie 2 – Z polisy OC wypłaca się odszkodowanie za szkody opisane w art. 34 ustawy i do kwot wskazanych w art. 36 ustawy.

 

Okres trwania Umowy ubezpieczenia

 

Co do zasady umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy. W określonych przypadkach możliwe jest zawarcie tzw. ubezpieczenia krótkoterminowego, na zasadach określonych w art. 27 ustawy.

 

Dane widoczne w rejestrze

 

Ważność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla konkretnego pojazdu można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) - kliknij tutaj. 

 

Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możliwa jest weryfikacja posiadania polisy OC, z uwzględnieniem konkretnej daty: Identyfikacja umowy OC na dzień (ufg.pl)

 

Kontrola spełnienia obowiązku ubezpieczeniowego

 

Do przeprowadzania kontroli są obowiązane następujące organy: Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego. Ponadto uprawnieni do przeprowadzenia kontroli są wskazane poniżej podmioty: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska.

 

Przedmiot kontroli

 

Kontrolowany jest zobowiązany przedłożyć organowi kontrolującemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy, wystawionego ubezpieczonemu (tj. kontrolowanemu) przez zakład ubezpieczeń lub dowód opłacenia składki z tytułu zawarcia przedmiotowego ubezpieczenia.

 

Zawiadomienie organu o braku polisy OC

 

Kontrolujący jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o braku posiadania polisy OC lub nieopłaceniu składki ubezpieczeniowej przez posiadacza pojazdu mechanicznego w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

 

Wyjątkiem jest sytuacja gdy kontrolujący uzyskał informację z centralnej ewidencji pojazdów potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia.

 

Sankcje za brak wykupienia polisy OC

 

Wysokość opłaty za brak polisy OC obowiązującej w każdym roku kalendarzowym stanowi w przypadku ubezpieczenia samochodu osobowego równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie jest to kwota 6 020 zł.

 

W przypadku przerwy w ubezpieczeniu wynoszącej:

1) do 3 dni – opłata wynosi 20 % wartości wskazanej powyżej;

2) do 14 dni – opłata wynosi 50 % wartości wskazanej powyżej;

3) powyżej 14 dni – opłata wynosi 100 % wartości wskazanej powyżej.

 

Prawo o ruchu drogowym cenyrolnicze pl

 

Zdjęcie 3 – UFG ustala przynależność pojazdu mechanicznego do konkretnej kategorii, kierując się przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 

Wyliczone kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł. Opłatę wnosi się na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Nieograniczona odpowiedzialność w przypadku spowodowania wypadku

 

Brak polisy OC skutkuje poniesieniem pełnej odpowiedzialności za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę.

 

Ochrona poszkodowanego

 

Jeśli sprawca nie posiada polisy, odszkodowanie poszkodowanemu wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Funduszowi przysługuje prawo żądania zwrotu wypłaconej kwoty (tzw. prawo regresu) od posiadacza pojazdu oraz od sprawcy szkody.

 

Rolniku, polisa OC chroni posiadacza pojazdu w przypadku spowodowania wypadku, poprzez zobowiązanie zakładu ubezpieczenia do wypłacenia poszkodowanemu odszkodowania (do wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej). Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

1) w przypadku szkód na osobie - 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

- ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz jakieś pytania dotyczące prawa ubezpieczeń lub inne z zakresu prawa, skontaktuj się z Redakcją. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia.

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu