kowalczyk

kowalczyk

CenyRolnicze
20 maja 2022, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3832 EUR EUR - 4.6366 GBP GBP - 5.4735 DKK DKK - 0.6230
Archiwum


20.05.2022 13:53 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,50-9,60 zł/kg, średnia: 9,06 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

20.05.2022 MATIF: pszenica WRZ22-420,75 (-0,36%), kukurydza CZE22-360,25 (-0,83%), rzepak SIE22-830,00 (+0,64%) [euro/t]

20.05.2022 SPRZEDAM 6000 T KUKURYDZY, transport firmowy, wielkopolskie, Poznań, 61-116, tel.: 601 551 563

19.05.2022 SPRZEDAM 150 T RZEPAKU, transport rolnika, małopolskie, Kraków, 30-693, tel.: 576 336 893

19.05.2022 SPRZEDAM 90 TYS. JAJ, M, mazowieckie, żuromiński, 09-300, tel.: 516 169 571

19.05.2022 SPRZEDAM 90 TYS. JAJ, L, mazowieckie, żuromiński, 09-300, tel.: 516 169 571

18.05.2022 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, lubelskie, krasnostawski, 21-060, tel.: 665 933 343

18.05.2022 SPRZEDAM 50 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, mazowieckie, sierpecki, 09-213, tel.: 502 844 456

18.05.2022 SPRZEDAM 30-35 T PSZENŻYTA, transport firmowy, wielkopolskie, śremski, 63-140, tel.: 781 791 728

18.05.2022 SPRZEDAM 25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, łódzkie, łowicki, 99-413, tel.: 605 061 691

18.05.2022 SPRZEDAM 20-25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, lubelskie, krasnostawski, 22-351, tel.: 605 131 876

18.05.2022 SPRZEDAM 35 T PSZENICY KONS., transport firmowy, małopolskie, bocheński, 32-709, tel.: 796 878 786

18.05.2022 SPRZEDAM 30-35 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, śremski, 63-140, tel.: 781 781 728

18.05.2022 SPRZEDAM 60 T PSZENICY KONS., transport firmowy, podlaskie, białostocki, 18-112, tel.: 507 322 926

18.05.2022 SPRZEDAM 500 JAJ, M, wielkopolskie, kolski, 62-600, tel.: 663 755 878

16.05.2022 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, wielkopolskie, gnieźnieński, 62-240, tel.: 696 877 682

16.05.2022 SPRZEDAM 50 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, legnicki, 59-225, tel.: 509 229 704

16.05.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, wielkopolskie, gnieźnieński, 62-220, tel.: 691 156 465

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy

Magdalena Kopeć
pracownicy z Ukrainy, wojna na Ukrainie

W związku z wybuchem wojny do naszego kraju przybyło od dnia rozpoczęcia wojny, tj. 24 lutego 2022 r. wielu obywateli Ukrainy. Polacy otworzyli drzwi swoich domów, by pomóc poszkodowanym. Dnia 12 marca 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawę). Wprowadza ona wiele świadczeń o charakterze socjalnym i prawo do świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy. Zapewnia potencjalnym pracodawcom szybką ścieżkę ich zatrudnienia. Przedłuża także okres pracy wykonywanej przez obywateli Ukrainy przy zbiorach roślin u rolników. Przewiduje również wypłatę świadczenia dla osób przyjmujących ich pod swój dach.

 

Okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy

 

Zgodnie ze specustawą za legalny uważa się pobyt każdego obywatela Ukrainy i jego małżonka, który przekroczył granicę Polski bezpośrednio z Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski przez okres 18 miesięcy (tj. do dnia 24 sierpnia 2023 roku). Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która przekroczyła granicę Polski na zasadach określonych powyżej. Dnia 17 marca poinformowano, iż przewiduje się wprowadzenie nowelizacji, przyznającej pomoc wszystkim obywatelom Ukrainy, bez względu na to, którą granicę przekroczyli.

 

Art. 2 ust. 2 specustawy legalizuje również w określonych przypadkach pobyt obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka. W art. 42 specustawy wskazano terminy przedłużenia z mocy prawa okresu legalnego pobytu osób, które przebywały legalnie w Polsce przed wybuchem wojny.

 

Zanim będzie można zatrudnić obywatela Ukrainy jest on zobowiązany spełnić obowiązki, które nakłada na niego art. 4 specustawy.

 

Procedura rejestracji

 

Obywatel Ukrainy składa wniosek w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu legalizacji swojego pobytu i nadania numeru PESEL w terminie 60 dni od momentu wjazdu do Polski. Niniejsza procedura nie dotyczy osób, które przy przekroczeniu granicy okazały paszport biometryczny.

 

Praca u polskiego gospodarza

 

Umowę o pomocy przy zbiorach roślin regulują przepisy art. 91 a – 91 f ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnicy często takie umowy zawierali z cudzoziemcami już od momentu ich wejścia w życie.

 

Zgodnie z art. 40 specustawy w przypadku pobytu obywatela Ukrainy przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie specustawy, łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach na podstawie umów o pomocy przy zbiorach, o którym mowa w art. 91c ust. 1 ustawy ulega przedłużeniu z mocy prawa na okres tego pobytu.

 

Definicja umowy o pomocy przy zbiorach

 

Przez umowę o pomocy przy zbiorach pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach roślin uprawnych wymienionych w art. 91 a ust. 1 ustawy w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

 

Zakres czynności

Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:

1) zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich;

2) usuwanie zbędnych części roślin;

3) klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

 

Wykonywanie powyższych czynności na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy.

 

Niezbędne elementy umowy o pomocy przy zbiorach

 

Umowa winna regulować: zakres czynności wykonywanych na podstawie tej umowy przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach roślin, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, miejsce wykonywania czynności, okres trwania Umowy, wysokość wynagrodzenia.

 

pomocnik rolnika umowa kopec cenyrolnicze pl

Zdjęcie 2 – Umowę o pomocy przy zbiorach zawiera się na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy.

 

Wysokość wynagrodzenia

 

Jest swobodnie ustalana przez Strony. Umowa o pomocy przy zbiorach nie jest umową zleceniem ani umową o dzieło, a więc nie stosuje się do niej regulacji w zakresie ustalenia minimalnej stawki godzinowej.

 

Limit dni w ciągu roku kalendarzowego

 

Na gruncie ustawy łączny czas świadczenia pomocy pomocy przy zbiorach jednego pomocnika rolnika nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym. Każdej ze Stron umowy o pomocy przy zbiorach przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym została wypowiedziana, chyba że Strony w umowie postanowiły inaczej.

 

Obowiązki rolnika

 

1) zawarcie pisemnej umowy;

2) zapewnienie niezbędnych narzędzi w celu świadczenia pomocy przy zbiorach upraw;

3) zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;

4) opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) do 15 dnia następnego miesiąca.

Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia bez wezwania KRUS. Więcej informacji zawartych jest na stronie KRUS - kliknij. 

5) poinformowanie pomocnika o przetwarzaniu jego danych osobowych przez KRUS i przekazanie mu do podpisu klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu jego danych przez KRUS;

6) informowanie KRUS o wszelkich zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniom społecznym w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia;

7) sporządzenie informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-11) i przesłanie jej podatnikowi (do końca lutego następnego roku) oraz właściwemu urzędowi skarbowemu (do końca stycznia następnego roku, za pomocą środków komunikacji elektronicznych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej).

 

W przypadku gdy wypłata wynagrodzenia następuje na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania zagranicą i dochód ten nie podlega opodatkowaniu w Polsce zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to na rolniku nie spoczywa obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-11.

 

Ważne! Nie istnieją przeszkody do wykonywania pracy przez pomocnika na rzecz rolnika niepodlegającego ubezpieczeniu w KRUS pod warunkiem, iż ten rolnik prowadzi jako osoba fizyczna na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 

umowa pomc rolnika kopec 2 cenyrolnicze pl

Zdjęcie 3 - Wykonywanie czynności na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy.

 

Obowiązki pomocnika rolnika:

 

1) obowiązek osobistego świadczenia;

2) złożenie oświadczenia przez rozpoczęciem zbiorów o liczbie dni kalendarzowych przepracowanych u innych rolników w tożsamym charakterze przed zawarciem umowy (ustawa nie przewiduje sankcji za naruszenie okresowego charakteru wykonywanej pracy u rolnika);

3) obowiązek zapłaty podatku.

Polska z Ukrainą podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotyczy ona osób, które z uwagi na posiadanie dwóch rezydencji podatkowej (co wiąże się z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) byłyby zobowiązane do zapłaty podatków w tychże dwóch państwach. Niweluje ona konieczność uiszczenia podatku w pełnej wysokości na rzecz dwóch organów podatkowych.

 

Pomocnikowi rolnika nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ale jest uprawniony do   otrzymania jednorazowego odszkodowania w przypadku powstania wypadku przy pracy. W zakresie nieuregulowanym do niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Wypowiedzenie Umowy

 

Można wypowiedzieć w każdym czasie. Umowa zostaje rozwiązana z upływem dnia, w którym złożone oświadczenie o wypowiedzeniu. Strony mogą jednak odmiennie uregulować powyższą kwestię.

 

Zatrudnienie na zasadach ogólnych przez pracodawców

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 specustawy przyznano obywatelowi Ukrainy uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy lub

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

 

Zakres przekazywanych informacji reguluje art. 22 ust. 3 specustawy. Powiadomienia należy dokonać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

 

W celu ułatwienia znalezienia pracy obywatelom Ukrainy uruchomiono podstronę - Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - aktualna strona : Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy (praca.gov.pl)

 

Możliwość rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy

 

Obywatel Ukrainy może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 albo 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do obywateli Ukrainy nie stosuje się górnej granicy wieku, umożliwiającej rejestrację w PUP.

 

Co istotne, minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia liczbę obywateli Ukrainy, którym podmiot powierzający wykonywanie pracy może powierzyć wykonywanie pracy.

 

Pomoc z Urzędu Pracy

 

Pracodawcy mogą zatrudniać obywateli na zasadach określonych między innymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy, pośrednictwa pracy oraz szkoleń.

 

Praca dla młodych obywateli Ukrainy

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 specustawy Ochotnicze Hufce Pracy mogą realizować zadania na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 22 ust. 1 specustawy, którzy ukończyli 15 lat i nie ukończyli 25 lat.

 

Pomoc mogą również udzielić podmioty prowadzące centra integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz jakieś pytania dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy lub inne z zakresu prawa, skontaktuj się z Redakcją. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia.

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu