kowalczyk

kowalczyk

CenyRolnicze
12 maja 2021, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7456 EUR EUR - 4.5453 GBP GBP - 5.2969 DKK DKK - 0.6113
Archiwum


12.05.2021 14:26 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,40-7,20 zł/kg, średnia: 6,73 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

12.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-225,50 (- 0,55%), kukurydza CZE21-257,25 (-0,48%), rzepak SIE21-555,25 (+2,21%) [euro/t

Dodaj komunikat

ph konrad

zm skiba

Współczesne zagrożenia dobrostanu zwierząt

Redakcja

Dobrostan zwierząt to stan, w którym zwierzę jest w stanie sprostać presji środowiska. Według definicji, to stan komfortu behawioralnego i fizycznego zwierząt, które bytują w określonych środowisku. Od drugiej połowy XX wieku obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania tematyką dobrostanu zwierząt, przejawem tego zjawiska było wprowadzenie legislacji w Unii Europejskiej. W Polsce natomiast pojęcie to zaczęło funkcjonować od kilkunastu lat, w ramach reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 roku (dotyczyła ona konieczności przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt, wymogi postawione w jej ramach hodowcom były warunkiem otrzymania płatności bezpośrednich przez rolników).

 

Warto podążać za aktualną problematyką, która obecnie znajduje się w kręgu zainteresowań naukowców. Najczęstszym obiektem zainteresowań są zwierzęta gospodarskie, jednak podejmowane są już działania, które mają celu polepszenie warunków życia zwierząt laboratoryjnych i gatunków zwierząt, które bytują w ogrodach zoologicznych.

 

ZAGROŻENIA DLA DOBROSTANU

 

Zgodnie z zaleceniem Farm Animal Welfare Council dobrostan powinien pozwalać na realizację pięciu wolności zwierząt, tj.: od głodu i pragnienia, od dyskomfortu (zapewnienie miejsca schronienia i odpoczynku), od bólu i chorób (ważne jest zapewnienie odpowiednie właściwiej opieki, zgodnie z gatunkiem utrzymywanego zwierzęcia, a także możliwie szybkiej diagnozy i skutecznego leczenia), od stresu (umożliwienie zwierzęciu naturalnego zachowania zgodnego z cechami osobniczymi, ale także zapewnienie wystarczającej przestrzeni, wyposażenia, kontaktów społecznych). Niestety od kilkunastu lat liczne kontrole dostarczają niepokojących informacji dotyczących problemów z przestrzeganiem dobrostanu w wielu krajach Unii Europejskiej (UE). Panel ekspertów w 2009 roku w ramach Econ Welfare, w Madrycie opracował listę najważniejszych problemów spotykanych w gospodarstwach, w Tabeli 1. opracowane zostały najważniejsze z nich dla bydła, trzody chlewnej i drobiu (na podstawie publikacji Malak-Rawlikowska i in. (2010).

 

Ceny rolnicze tabela

 

Wielu rolników deklaruje znajomość zasad dobrostanu i wdrażanie ich. Niestety większość hodowców, (zwłaszcza w krajach, w których prawo dotyczące dobrostanu nie obowiązuje) nie znają podstawowych norm i postępują według własnych odczuć. Bardzo ważnym elementem jest prawidłowa interakcja człowiek -zwierzę. Niewłaściwe kontakty wyzwalają w zwierzęciu uczucie lęku i dyskomfortu. Stan ten pojawiają się w odpowiedzi na zachowania brutalne, drastyczne lub silnie obciążające organizm. Człowiek może stać się przyczyną panicznego lęku zwierząt, a lęk w stosunku do jednej osoby może być przenoszony na innych ludzi i pozostaje wpisany w świadomość zwierzęcia. Jednym z pozytywnych aspektów promocji dobrostanu jest fakt, że wielu rolników dostrzega problemy pojawiające się podczas chowu i hodowli i podkreślają konieczność wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych pomagających w zapobieganiu lub rozwiązywaniu problemów. Szczególnie wysoka świadomość dotycząca problemu i nastawienia producentów na podwyższenie norm obserwowana jest w Szwecji, tam większość rolników deklaruje chęć i potrzebę zaostrzenia norm. Pomimo zgłaszanych obaw (takich jak wzrost kosztów czy zmniejszenia wydajności), rolnicy widzą realną szansę na zysk. Poprzez zwiększenie dobrostanu liczą na sprzedaż produktów w bardziej atrakcyjnych cenach. Badania przeprowadzone w Polsce pozwoliły ustalić, że producenci zapewniali o istotnym znaczeniu dobrostanu w aspekcie całej produkcji. Ankiety przeprowadzone w 2013 roku wykazały, że ponad 91% ankietowanych nie zwracało uwagi na jakość dobrostanu. Obecnie, sytuacja ta się zmieniła, wiele osób zwraca uwagę na dobrostan i warunki hodowli zwierząt, ok 70% osób badanych deklaruje chęć zakupu produktów o podwyższonej cenie, ale respektujących standardy dobrostanu zwierząt. Ponadto jako najważniejsze elementy składające się na prawidłowy dobrostan wymieniali: jakość paszy i wody, odpowiednią wentylację, posłanie (jego jakość, dostępność i wielkość). W przypadku bydła dodawali dostęp do pastwiska i unikanie konkurencji w dostępie paszy i wody. Dla trzody chlewnej ważne według nich jest ściółka i rozmiar kojców, a dla drobiu powierzchnia przypadająca na ptaka. Wszystkie te aspekty są jak najbardziej właściwe, jednak nie wystarczające.

 

Dobrostan zwierząt podczas transportu jest szczególnie trudny do ustalenia, opinie przedstawicieli firm i organizacji transportowych, a także ubojni nie chcą dzielić się tymi informacjami. Poza oficjalnymi kanałami transportu istnieją także nieoficjalne, pomiędzy producentami. Oczywiście sam transport musi spełniać wymogi UE i są stale poddawane kontrolom. Co ciekawe, jakość dobrostanu weryfikują klienci, którzy są klientami firm transportowych. Niestety wiele kontroli wykazało, że najczęstszy problem pojawia się w transporcie na krótkie dystanse. Samochody przewożące zwierzęta często nie są do tego przystosowane. Ponadto podkreśla się także rolę edukacji personelu pracującego przy transporcie, a także uboju zwierząt. Z roku na rok świadomość społeczna wzrasta, zwraca się także większą uwagę na problemy związane z użytkowaniem i utrzymaniem dobrostanu. Zainteresowanie tą tematyką jest zależne od kraju. W Unii Europejskiej, działania edukacyjne i regulacje prawne zostają wdrażane od wielu lat, co z czasem przyniesie zamierzone efekty.

 

Większa efektywność ekonomiczna, wiąże się z intensyfikacją chowu zwierząt gospodarskich. Co niestety często wiąże się z zagrożeniem zdrowia zwierząt i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju jest trudna. Świadomość problemu dobrostanu jest różna, w zależności od etapu łańcucha produkcyjnego. Pomimo deklaracji, niestety producenci nie znają norm z tego zakresu, ponadto większość krajów Unii Europejskiej, uważa że prawo dotyczące tej kwestii jest już wystarczająco restrykcyjne. Wzrastająca świadomość społeczna, wymaga podjęcia działań, które mają ogromne znaczenie dla zapewnienia odpowiednich warunków dla zwierząt hodowlanych. Kształtowanie świadomości zarówno hodowców, producentów, ale i konsumentów jest niezwykle istotne. Niestety przeciętny konsument, ulega negatywnemu lobby, bez podstawowej wiedzy dotyczącej hodowli i chowu zwierząt.

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu