Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
29 maja 2020, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 4,0031 EUR EUR - 4,4503 GBP GBP - 4,9213 DKK DKK - 0,5970
Archiwum
29.05.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 188,25 (+ 0,53%), kukurydza CZE20 - 167,00 (- 0,30%), rzepak SIE20 - 369,75 (+ 0,14%) [euro/tona] +++ +++ +++ 29.05.2020 13:13 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,00 - 5,00 zł/kg, średnia: 4,42 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++

Będzie można ubezpieczyć się od ryzyka suszy

Redakcja

Wczoraj marszałek Sejmu przekazał do zaopiniowania do Biura Legislacyjnego projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dokument przewiduje możliwość zawarcia polisy od pełnego pakietu ryzyk, w tym suszy, przy zachowaniu możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia.

 

W projekcie zmiany ustawy proponuje się nadanie nowego brzmienia ustawy w celu zmiany dotychczasowej regulacji dotyczącej ryzyka wystąpienia suszy. Nadanie nowego brzmienia nie zmienia dotychczasowego udziału własnego producenta rolnego dotyczącego innych ryzyk niż ryzyko suszy, który pozostaje na poziomie 10% wartości szkody. Natomiast wprowadzono regulację, która ma na celu wprowadzenie nowego rozwiązania dotyczącego sposobu wypłaty odszkodowania w przypadku ryzyka suszy polegającego na zmniejszeniu odszkodowania o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia (zasada działania tzw. franszyzy redukcyjnej).

 

Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej przyczyni się do tego, że ubezpieczeniem od ryzyka suszy objęta zostanie szersza grupa gospodarstw rolnych. W związku z tym zakłady ubezpieczeń będą miały możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej w przypadku oferowania umów ubezpieczenia zawierających w swoim zakresie ryzyko suszy. Ponadto pozostawienie części ryzyka z tytułu strat powstałych w wyniku suszy po stronie producenta rolnego będzie czynnikiem motywującym tego producenta do podejmowania adekwatnych działań prewencyjnych, mających na celu obniżenie poziomu wrażliwości upraw na niedobory opadów atmosferycznych. Zatem producent rolny będzie mógł wybrać najbardziej odpowiadający sobie wariant ubezpieczenia, zawierający również ryzyko wystąpienia suszy, a tym samym uzyskania odszkodowania w przypadku poniesienia strat w produkcji w wyniku suszy i odzyskania co najmniej poniesionych kosztów na tę produkcję. Zmiana ta przyczyni się również do konkurencji między zakładami ubezpieczeń oferującymi w swojej ofercie ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia suszy. Natomiast producenci rolni otrzymają możliwość ubezpieczenia się od ryzyka suszy w zakresie, jaki sobie sami wybiorą, i jaki będzie im najbardziej odpowiadał, gdyż to producent sam wybierze poziom umniejszenia odszkodowania (20%, 25% albo 30%).

 

Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy, Komisji Europejskiej zostaną przesłane informacje w celu notyfikacji proponowanych zmian w programie pomocy dotyczących dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja). Dlatego do czasu otrzymania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem zmiany tego programu pomocy, producenci rolni będą mogli zawierać umowy ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach. Ma to znaczenie w przypadku zawierania umów ubezpieczenia dotyczących upraw ozimych, które ubezpieczane są przez producentów rolnych po wzejściu roślin, szczególnie od ryzyka ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych. Zatem do czasu notyfikowania Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem zaproponowanych w projekcie ustawy zmian, producent rolny, który będzie zainteresowany zawarciem umowy ubezpieczenia, będzie miał taką możliwość zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, lecz może to się wiązać z wyższymi stawkami taryfowymi, jakie będą mu przedstawione przez zakład ubezpieczeń, a w konsekwencji z wyższą kwotą dopłaty do tej umowy ubezpieczenia. Pomimo tego producent rolny będzie mógł uzyskać wyższe odszkodowanie, gdyż zgodnie z obecnymi przepisami będzie ono mogło być zmniejszone o 10% wartości szkody. Natomiast w przypadku zastosowania do nowych umów ubezpieczenia poziomu zmniejszenia odszkodowania (o 20%, 25% albo 30%), będzie niższa dopłata do składki, co i tak zapewni producentowi rolnemu uzyskanie odszkodowania z tytułu wystąpienia ryzyka suszy na zadowalającym go poziomie.

 

Mając na uwadze zbliżający się termin zawierania przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczenia upraw rolnych w sezonie jesiennym, proponuje się wejście w życie zaproponowanych w projekcie ustawy zmian z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co umożliwi producentom rolnym zawieranie w sezonie jesiennym umów ubezpieczenia już na nowych zasadach, które dla nich będą korzystniejsze.

 

Może zainteresuje Cię również:

Raport IUNG: Susza występuje w większości wojewódz

- W pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 2

Wpływ stresu cieplnego na maciory i prosięta

Wysokie temperatury mogą być niekorzystne zwłaszcza w chowie

W Wielkopolsce wypłacono tylko połowę zaległej pom

Pomimo informacji ze strony rządowej o kolejnych wypłatach z