Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
22 lutego 2019, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,8242 EUR EUR - 4,3387 GBP GBP - 4,9787 DKK DKK - 0,5815
Archiwum
22.02.2019 13.15 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,30-6,00 zł/kg, średnia: 5,64 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++ 21.02.2019 MATIF: pszenica kons. MAR19 - 195,00 (+ 1,17%), kukurydza MAR19 - 173,50 (- 0,29%), rzepak MAJ19 - 361,75 (+ 0,49%) [euro/tona] +++ +++ +++

Ciąg dalszy prac nad prawem łowieckim - czy widać koniec?

Redakcja

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiły do rozpatrywania sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042). Nowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.

Projekt dotyczy wprowadzenia mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich oraz wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (P 19/13) i dostosowania niektórych delegacji do wymagań Konstytucji.

Podczas prac komisji zdecydowano o przygotowaniu regulacji wprowadzających przedstawiciela izb rolniczych do zespołu opiniodawczo-doradczego do przygotowania uchwały o podziale na obwody łowieckie. Pozwoli to na wypowiedzenie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego kołu łowieckiemu na wniosek izby, przy negatywnej ocenie jego działalności. Członkowie izb rolniczych, jako strona społeczna, zostali włączeni w działania związane z inwentaryzacją zwierzyny, pod warunkiem, że nie będzie to blokowało całego procesu planowania.

Komisje rozpatrzyły również zmiany 1-9 w art. 1 i wniosły poprawki polegające m.in. na:

- możliwości wyłączenia terenu z polowań poprzez złożenie oświadczenia właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym;
- modyfikacji zakazu i odpowiadającego mu przepisu karnego w zakresie określającym minimalną odległość od zabudowań mieszkalnych (strzelania do zwierzyny) poprzez zwiększenie tej odległości ze 100 m do 150 m;
- modyfikacji zakazu utrudniania lub uniemożliwiania polowania i odpowiadającego mu przepisu karnego, poprzez doprecyzowanie, iż zakaz odnosi się tylko do polowań zbiorowych i nie dotyczy prowadzenia działań w zakresie gospodarki leśnej, rolnej lub rybackiej;
- wprowadzeniu zmian w strukturze Polskiego Związku Łowieckiego, min. wyboru łowczego krajowego spośród trzech kandydatów wysuniętych przez Naczelną Radę Łowiecką. Przychylono się również do propozycji, aby odwołania przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ następowało po zasięgnięciu opinii NRŁ.
- wprowadzeniu zakazu pełnienia funkcji w organie PZŁ lub koła łowieckiego przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990. Wprowadzono również wymóg niekaralności dla osób kandydujących na członków organów PZŁ, w tym koła łowieckiego oraz ograniczenie pełnienia funkcji przez maksymalnie dwie kadencje.

Przyjęto również rozwiązania mówiące o obowiązku przyjmowania do koła łowieckiego w pierwszej kolejności myśliwych zamieszkujących dany obwód, chyba że stanowią oni już 50% składu członkowskiego koła. Zdecydowano o zapisaniu również rozwiązań mających na celu utworzenie przy PZŁ funduszu gwarancyjnego albo odpisu obowiązkowego na poczet odszkodowań wypłacanych w razie niewydolności lub likwidacji koła łowieckiego.

Ponad to przychylając się do rekomendacji ministra środowiska zdecydowano, że Lasy Państwowe będą odpowiedzialne za przeszkolenie osób uczestniczących w likwidacjach szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Tak, jak już wcześniej zdecydowano, komisja składać się będzie z trzech osób – poszkodowanego, przedstawiciela koła łowieckiego praz przedstawiciela organu gminy lub jednostki pomocniczej gminy.

 

Źródło: WIR

Wiadomość z kategorii: