Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
03 kwietnia 2020, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 4,2396 EUR EUR - 4,5792 GBP GBP - 5,2164 DKK DKK - 0,6131
Archiwum
03.04.2020 MATIF: pszenica kons. MAJ20 - 191,00 (+ 0,13%), kukurydza CZE20 - 165,50 (+ 0,30%), rzepak MAJ20 - 363,75 (+ 0,55%) [euro/tona] +++ +++ +++ 03.04.2020 12:20 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 3,50 - 4,30 zł/kg, średnia: 3,98 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++

Działanie Dobrostan zwierząt: rolnik będzie musiał posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządzony przy udziale uprawnionego doradcy rolniczego

Redakcja

Nabór wniosków o przyznanie płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 będzie odbywał się w terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich czyli od 15 marca do 15 maja na formularzu wniosku o przyznanie płatności obszarowych. Złożenie wniosku o przyznanie płatności w ramach działania dobrostan zwierząt będzie polegało na zaznaczeniu odpowiedniego pola wskazującego jaki wariant chce realizować rolnik. Jak przypomina Podlaska Izba Rolnicza, działanie Dobrostan zwierząt zakłada że, zobowiązanie dla rolnika jest roczne, ale będzie możliwość kontynuacji w kolejnym roku. 


Podlaska Izba Rolnicza z oddziałem w Suwałkach poinformowała, iż rolnik realizujący działanie Dobrostan zwierząt będzie musiał posiadać Plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządzony przy udziale uprawnionego doradcy rolniczego. Odpowiednie części Planu będą musiały być przekazywane do ARiMR. W takim planie określona zostanie maksymalna liczba zwierząt danego gatunku i grupy technologicznej, jakie mogą przebywać jednocześnie w danym gospodarstwie ze względu na posiadane budynki inwentarskie, tak aby zwierzęta tam przebywające miały zapewnione podwyższone standardy utrzymania. Zapewnienie zwierzętom powiększonej powierzchni bytowej w budynkach inwentarskich, będzie się opierało na nie przekraczaniu przez rolnika maksymalnej obsady zwierząt wskazanej w Planie poprawy dobrostanu zwierząt. Doradca rolniczy po dokonaniu pomiarów w gospodarstwie i wyliczeń określa taką obsadę. Rolnik będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów transakcyjnych poniesionych w związku z koniecznością sporządzenia Planu Poprawy Dobrostanu Zwierząt, wysokość takiego zwrotu jednak nie będzie mogła przekroczyć 15% wypłaconej płatności za dobrostan zwierząt i kwoty 1000 zł.

 

Działanie dobrostan zwierząt będzie obejmowało następujące pakiety i warianty;

Pakiet 1. Dobrostan świń

Wariant 1.1 Dobrostan loch, zwiększona powierzchnia w budynkach, realizacja tego wariantu po-lega na tym że wszystkim lochom i loszkom po pokryciu utrzymywanym w gospodarstwie,
zapewnia się zwiększoną powierzchnię bytową o co najmniej 20%w stosunku do minimalnej po-wierzchni wymaganej obowiązującymi przepisami, tak więc powierzchnia bytowa dla lochy i loszki po pokryciu wynoszą;
-4,2 m2 kojec dla lochy w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących,
-2,7 m2 kojec dla lochy utrzymywanych pojedynczo, może być stosowany tylko w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewi-dzianym terminem porodu.
-2,7m2 w kojcu, gdzie lochy utrzymywane są grupowo; w przypadku, gdy w kojcu utrzymywane są lochy prośne, co najmniej 1,3m2 powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża- otwory odpływowe.
-2m2-dla loszek po pokryciu-w przypadku utrzymywania grupowego loszek po poryciu, przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża- otwory odpływowe.
-3 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo ok 5 loch; w przypadku, gdy w kojcu utrzymywane są lochy prośne, co najmniej 1,3m2 powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża-otwory odpływowe.
-2,4 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo lochy powyżej 39 sztuk; w przypadku gdy w kojcu utrzymuje się lochy prośne, co najmniej 1,3m2 powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża-otwory odpływowe.
-2,2 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo do 5 loszek po pokryciu, przy czym 0,95 m2 stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża- otwory odpływowe.
-1,8m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo loszki po pokryciu powyżej 39 sztuk po pokryciu; przy czym 0,95 m2 stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża- otwory odpływowe.

Stawka płatności wariantu 1.1- Dobrostan loch wynosi 301/zł/lochę rocznie

 

Wariant 1.2 Dobrostan Tuczników- zwiększona powierzchnia w budynkach

W tym wariancie powierzchnia bytowa kojca w budynkach inwentarskich w przeliczeniu na jedną sztukę w przypadku utrzymywania grupowego warchlaków i tuczników wynosi co najmniej;
-0,18 m2 -w przypadku świń o masie ciała do 10 kg
-0,24 m2 - w przypadku świń o masie ciała powyżej 10 do 20 kg.
-0,36 m2 -w przypadku świń o masie ciała powyżej 20 do 30 kg.
-0,48m2- w przypadku świń o masie ciała powyżej 30 do 50 kg.
-0,66m2- w przypadku świń o masie ciała powyżej 50 do 85 kg.
-0,78m2- w przypadku świń o masie ciała powyżej 85 do 110 kg.
-1,2 m2- w przypadku świń o masie ciała powyżej 110 kg.
Dobrostan tuczników stawka płatności 24 zł/tucznika

 

Wariant 1.3 Dobrostan loch -dostęp do wybiegu -stawka płatności 612zł/ lochę rocznie oraz

 

Wariant 1.4 Dobrostan tuczników- dostęp do wybiegu-stawka płatności wynosi 33zł/ tucznika
Jednak warianty 1.3 i 1.4 nie będą wdrożone w 2020 roku, ze względu na występowanie w Polsce ASF.

 

Pakiet 2. Dobrostan krów


Wariant 2.1 Dobrostan Krów mlecznych - wypas


Stawka płatności 185 zł/krowę mleczną rocznie, pełna stawka przysługuje do krowy mlecznej dla której zrealizowano wymóg 120 dni wypasu przez co najmniej 6 godzin dziennie, bez uwięzi na za-deklarowanych we wniosku trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne.


Jeżeli krowa była wypasana przez mniej niż 120 dni wówczas przysługuje płatność częściową, jest to płatność pomniejszona o 1% do krowy za każdy dzień braku jej wypasu.
Rejestr wypasu rolnik przekazuje do ARiMR po zakończeniu okresu wypasu do 31 października.
ARiMR na podstawie danych z IRZ będzie sprawdzał czy w okresie realizacji wymogów nie zosta-ła przekroczona maksymalna liczba krów mlecznych (stan dzienny) określona w Planie Poprawy Dobrostanu Zwierząt.

 

Wariant 2.2


Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo- zwiększona powierzchnia w budynkach. Oznacza to, że w budynkach inwentarskich dla każdej krowy mlecznej należy zapewnić:
-w systemie wolnostanowiskowym z legowiskami: wydzielone legowisko o wymiarach: długość co najmniej 2,1m, szerokość co najmniej 1,1m, powierzchnię odpasowo-ruchową o powierzchni co najmniej 4m2.
- w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce co najmniej 5,4 m2.

 

Przewidywana stawka płatności ma wynosić 595zł /krowę mleczną rocznie i będzie przyznawana do średniej liczby krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie rolnym w okresie od dnia złożenia wniosku w ramach tego działania do dnia 14 marca kolejnego roku.

 

Wariant 2.3 Dobrostan krów mamek


Płatność będzie przyznawana do średniej liczby krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300 kg utrzymywanych w gospodarstwie rolnym w okresie od dnia 16 października, roku złożenia wniosku o płatność dobrostanową do dnia 14 marca kolejnego roku. Stawka płatności -329 zł/krowę mamkę rocznie.

 

W ramach tego wariantu bydło w typie użytkowym mięsnym od dnia 16 października do 14 marca kolejnego roku ma zapewniony w okresie zimowym stały dostęp do środowiska zewnętrznego: pastwisk, wybiegów, okólników przy czym powierzchnia w przeliczeniu na 1 sztukę zwierzęcia jest o 20% większa, niż powierzchnia standardowa wymagana przy otwartym odchowie bydła. Oznacza to że minimalna wielkość zewnętrznej powierzchni bytowej udostępnianej w okresie zimowym wynosi:
dla cieląt – co najmniej 6m2/szt
dla jałówek – co najmniej 12m2 /szt
dla opasów do 300 kg – co najmniej 12m2/szt
dla krów -co najmniej 18m2/szt

 

Przedstawione informacje dotyczące realizacji pakietów i wariantów zostały zaczerpnięte z projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Pro-gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 15.01.2020r. Projekt nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzony i mogą w nim zajść zmiany dotyczące realizacji poszczególnych Pakietów i wariantów.

 

Źródło: Podlaska Izba Rolnicza

Może zainteresuje Cię również:

Wielu rolników może przerzucić się z hodowli bydła

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła wniosło do ministerstwa

Dodatkowy kolczyk dla lochy w ramach programu „Dob

Ubiegając się o środki finansowe w ramach programu „Dobrosta

Potrzebna jest zmiana harmonogramu naboru wnioskó

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz surowymi ogranicz