Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
16 kwietnia 2021, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.7978 EUR EUR - 4.5481 GBP GBP - 5.2235 DKK DKK - 0.6115
Archiwum
16.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 217,75 (- 0,80%), kukurydza CZE21 - 220,25 (- 0,34%), rzepak MAJ21 - 509,25 (+ 0,25%) [euro/tona] +++ +++ +++ 16.04.2021 13:25 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,30 zł/kg, średnia: 6,00 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) +++ +++

Kryteria przyznawania punktów w ramach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Cezary Wójcicki
za co punkty w naborze na modernizacje

Pisaliśmy już, że zbliża się czas składania wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d”. Warto pamiętać, że pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. Szczegóły dotyczące ‘zbierania’ punktów poniżej.Trzoda chlewna

1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby loch w stadzie:

a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,
d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,
e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;

2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba loch w stadzie będzie większa niż:

a) 100 sztuk i nie większa niż 200 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
b) 200 sztuk i nie większa niż 300 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
c) 300 sztuk, przyznaje się 3 punkty;

Bydło

1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie:

a) o co najmniej 10 i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,
d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,
e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;

2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż:

a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
b) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
c) 100 sztuk, przyznaje się 3 punkty;

3) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów nieprzeznaczonych do produkcji mleka w stadzie:

a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,
d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,
e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;

4) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów nieprzeznaczonych do produkcji mleka w stadzie będzie większa niż:

a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
b) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
c) 100 sztuk, przyznaje się 3 punkty;

Ogólne zasady

1) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem – przyznaje się 2 punkty, a w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego przyznaje się 4 punkty;

2) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;

3) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 5 punktów.

Ogłoszenia rolnicze

Budowa lub modernizacja budynków

1) w przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego punkty przyznaje się w następujący sposób:

a) jeżeli operacja obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, przyznaje się 5 punktów,
b) jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego stanowią co najmniej 50% wszystkich kosztów operacji, przyznaje się 3 punkty;

2) w przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, przyznaje się 1 punkt;

3) w przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt;

Różnice w zależności od województw

W przypadku, gdy operacja jest realizowana na obszarze województwa:

a) dolnośląskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz, przyznajesię 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy powiększenia powierzchni sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, przyznaje się 1 punkt,

b) kujawsko-pomorskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla świń, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,

c) lubuskiego – przyznaje się dodatkowy 1 punkt, jeżeli operacja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników,

d) łódzkiego – przyznaje się dodatkowy 1 punkt, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów,

e) małopolskiego – przyznaje się dodatkowy 1 punkt, jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla trawożernych zwierząt gospodarskich,

f) mazowieckiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2014–2020 lub operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego programem, przyznaje się 1 punkt,

g) opolskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2014–2020 lub operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego programem, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

h) podkarpackiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja ma na celu rozszerzenie produkcji gospodarstwa o profil zielarstwo lub pszczelarstwo, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz, przyznaje się 1 punkt,

i) podlaskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja jest realizowana w gospodarstwie położonym na obszarze, na którym są podejmowane środki w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, przyznaje się 1 punkt,

j) pomorskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników, przyznaje się 1 punkt,

k) świętokrzyskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zawarł umowę na dostawę produktów, których dotyczy operacja, zawartą na okres co najmniej jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze tego województwa, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,

l) warmińsko-mazurskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla owiec, kóz lub koni, przyznaje się 1 punkt,

m) zachodniopomorskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników, przyznaje się 1 punkt.

Dodatkowe informacje

1.Wykaz rodzajów inwestycji służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, a także sposób przyznawania punktów jest określony w załączniku do rozporządzenia (na końcu rozporządzenia).

2. W przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące, punkty przyznaje się w wysokości średniej arytmetycznej z liczby punktów przysługujących indywidualnie tym osobom, z tym że za inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu punkty przyznaje się dla całej operacji.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Cezary Wójcicki
Autor: Cezary Wójcicki
Cezary Wójcicki – inżynier rolnictwa, obecnie student zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pasjonat rolnictwa, w szczególności produkcji zwierzęcej. Poza karierą naukową aktywnie uczestniczy w życiu swojego gospodarstwa, a od niedawna rozpoczął współpracę z portalem..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Może zainteresuje Cię również:

W tym roku bez oświadczeń przy składaniu wniosków

Tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośredni

Dopłaty 2021: Rusza nabór. Wnioski tylko przez int

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat

Polityka Brukseli zmierza do pełnego uzależnienia

- Obawiamy się, że strategia w proponowanym kształcie z