Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
28 maja 2020, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 4,0244 EUR EUR - 4,4264 GBP GBP - 4,9316 DKK DKK - 0,5937
Archiwum
28.05.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 187,25 (+ 0,40%), kukurydza CZE20 - 167,50 (+ 0,15%), rzepak SIE20 - 369,25 (- 1,40%) [euro/tona] +++ +++ +++ 27.05.2020 12:44 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,00 - 5,00 zł/kg, średnia: 4,35 zł/kg (na podstawie informacji z 15 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++ +++

Pomoc dla hodowców świń w związku z ASF

Redakcja

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2272) Prezes ARiMR informuje, iż od 15 grudnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń.

 


O pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny mogą ubiegać się posiadacze świń, pod warunkiem, że:

- otrzymali decyzję powiatowego lekarza weterynarii, wydaną na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazującą ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada, w związku niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,

- siedziba stada, której dotyczy ww. decyzja, w dniu jej wydania znajduje się na jednym z obszarów wymienionych w załączniku decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zmienionej decyzją 2017/1481/UE, tj. na obszarze zagrożenia (tzw. strefa niebieska), obszarze objętym ograniczeniami (tzw. strefa czerwona) lub obszarze ochronnym (tzw. strefa żółta),

- w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., zwanym dalej „okresem referencyjnym”, utrzymywali łącznie we wszystkich posiadanych siedzibach stad średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię,

- świnie opuściły gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez lekarza weterynarii, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń,

- nie otrzymali z tytułu nieutrzymywania pomocy finansowej z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej (w tym w ramach Programu rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń objętych programem bioasekuracji), środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę posiadacza świń, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR, w terminie 150 dni od dnia wydania decyzji PLW, jednak nie później niż do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy oraz instrukcję wypełniania wniosku można znaleźć na stronie internetowej ARiMR

Do wniosku należy załączyć:

1) kopię decyzji administracyjnej nakazującej zabicie lub ubój świń oraz zakazującej utrzymywania świń w gospodarstwie, wydanej na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) oraz

2) dokumenty potwierdzające wykonanie decyzji administracyjnej nakazującej zabicie lub ubój świń oraz zakazującej utrzymywania świń w gospodarstwie, tj.:

a) oświadczenie posiadacza świń o nieutrzymywaniu świń w gospodarstwie,
b) kopie świadectw zdrowia wystawionych przez urzędowego lekarza weterynarii, jeżeli zostały wystawione,
c) kopie dokumentów z rzeźni o poddaniu ubojowi albo zabiciu świń, lub
d) kopie faktur sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju, lub
e) kopie dokumentów badania przedubojowego lub poubojowego, w tym w przypadku uboju przeprowadzanego na użytek własny, potwierdzonych przez urzędowego lekarza weterynarii, lub
f) kopie faktur potwierdzających unieszkodliwienie zwierząt

3) kopie dokumentów handlowych o przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych dotyczących padłych prosiąt do 20 kg,

4) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące spadku lub kopie tych dokumentów - w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi,

5) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu - w przypadku wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi,

6) Zgodę pozostałych współspadkobierców lub następców prawnych na udzielenie pomocy wnioskodawcy - w przypadku gdy wnioskodawca jest współspadkobiercą albo jednym z następców prawnych posiadacza świń.

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokumenty wymienione w pkt 1, pkt 2 ppkt a), pkt 2 ppkt b) (o ile były wystawione) oraz w zależności od sposobu wykonania decyzji administracyjnej nakazującej zabicie lub ubój świń oraz zakazującej utrzymywania świń w gospodarstwie, przynajmniej jeden z dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt c)-f).

Pozostałe dokumenty należy załączyć, w zależności od zaistniałej sytuacji.

W przypadku, gdy we wniosku posiadacz świń ubiega się o pomoc w odniesieniu do więcej niż jednej siedziby stada, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt a), należy złożyć oddzielnie dla każdej siedziby stada.

Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 ppkt a) oraz wzór zgody, o której mowa w pkt 6 zamieszczone są na stronie internetowej ARiMR.

Średnią liczbę świń utrzymywanych łącznie przez posiadacza w okresie referencyjnym ustala się:

- jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez posiadacza świń we wszystkich posiadanych siedzibach stad w ostatnim dniu każdego miesiąca okresu referencyjnego i liczby 12;

- na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546) - według zgłoszeń dokonanych do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Kwota należnej pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny ustala się w oparciu o średnią liczbę świń utrzymywanych w okresie referencyjnym w siedzibie stada, której dotyczy decyzja zakazująca utrzymywania świń, w podziale na prosięta o masie do 20 kg i inne świnie oraz kwoty pomocy za sztukę, które wynoszą:

- 190 zł - w przypadku prosiąt o masie do 20 kg,
- 300 zł – w przypadku innych świń.

Maksymalna liczba świń, która w ramach mechanizmu może zostać objęta pomocą wynosi:

a) w przypadku prosiąt o masie do 20 kg - 10 000 szt.
b) w przypadku innych świń - 171 654 szt.

O przyznaniu pomocy poszczególnym wnioskodawcom w ramach określonych powyżej limitów ilościowych decyduje kolejność wpływu (data i godzina) wniosków do właściwego Biura Powiatowego ARiMR.

Prezes ARiMR poda niezwłocznie na stronie internetowej Agencji informację o osiągnięciu limitu liczby prosiąt lub limitu liczby innych świń.

W przypadku osiągnięcia jednego z ww. limitów, pomoc w ramach składanych wniosków będzie przyznawana jedynie do kategorii świń w odniesieniu do której limit nie został jeszcze wyczerpany. Po osiągnięciu limitów na obydwie kategorie świń, wnioski nie będą rozpatrywane.

 

Źródło: ARiMR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

Domagają się zbiorowych polowań w strefie czerwone

Rolnicy z powiatu leszczyńskiego (woj. wielkopolskie), zanie

ARiMR obsługuje rolników już w pełnym zakresie

Od dzisiaj w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych r

Świat czeka na szczepionkę na ASF. Tym razem dobre

Brytyjscy naukowcy są bliscy opracowania szczepionki przeciw

Wiadomość z kategorii: